Đẩy mạnh tinh giản biên chế

Đó là nội dung chính của Công văn số 248/UBND-TH của UBND tỉnh ban hành ngày 22/2/2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 09/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 842/UBND-TH ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sao gửi kèm theoChỉ thị số 02/CT-TTg).     

Xây dựng đề án tinh giản biên chế hoặc xây dựng đề án chưa đảm bảo tinh giản được tối thiểu 10% biên chế (trừ công chức cấp xã) của cơ quan được giao biên chế năm 2015 theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, tiếp tục xây dựng đề án tinh giản đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/3/2017.

Không tuyển dụng, tiếp nhận đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng đề án tinh giản hoặc xây dựng đề án không đạt 10% biên chế được giao năm 2015. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương tinh giản biên chế đạt 10% trở lên thì được tuyển dụng, tiếp nhận số công chức, viên chức mới nhưng vẫn đảm bảo đến 2021 giảm 10% số biên chế được giao năm 2015.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không xây dựng đề án hoặc không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời, đầy đủ kinh phí chi trả chế độ cho các đối tượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tinh giản biên chế; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh/Thứ tư 1/3/2017

Các tin tức khác