Giá dịch vụ sử dụng tạm thời phà Pá Ngùa trên Đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên

(BLC) - UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ sử dụng tạm thời phà Pá Ngùa trên Đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ảnh minh họa.

Cụ thể :

Mức giá dịch vụ sử dụng tạm thời có hiệu lực kể từ ngày Quyết định này ký ban hành và làm cơ sở lập dự toán về giá sản phẩm dịch vụ công ích cho công tác quản lý, vận hành khai thác phà Pá Ngùa trên đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên trong thời gian 12 tháng.

Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Giao thông - Vận tải sau 12 tháng vận hành, khai thác và thực hiện mức giá dịch vụ sử dụng tạm thời phà Pá Ngùa trên đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên báo cáo đánh giá, tổng kết và xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng phà theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 và Công văn số 12425/BTC-QLG ngày 07/9/2016 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ quy định tại Luật Phí và lệ phí gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định; chỉ đạo đơn vị vận hành phà niêm yết, công khai mức giá dịch vụ sử dụng phà theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo đánh giá, tổng kết việc vận hành, khai thác và thực hiện mức giá dịch vụ sử dụng tạm thời phà Pá Ngùa trên đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên và phương án giá dịch vụ sử dụng phà do Sở Giao thông Vận tải xây dựng, Sở Tài chính thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng phà theo quy định và báo cáo UBND tỉnh.

BT

Các tin tức khác