Lịch tiếp công dân năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

(BLC) – Đoàn ĐBQH tỉnh vừa ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh năm 2018.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2016 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Quy chế số 78/QCPH-ĐĐBQH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 25/4/2017 về phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành theo Quyết định số 36/QĐ-ĐĐBQH ngày 3/3/2017, Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

Đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

2. Tiếp công dân đột xuất

Khi công dân đề nghị được gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Đại biểu Quốc hội bố trí thời gian, công việc để tiếp công dân theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ theo đúng thời gian đã thông báo; các đại biểu khác khi được phân công hoặc theo đề nghị của công dân có trách nhiệm bố trí thời gian, công việc tiếp công dân theo quy định.

3.2. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh phục vụ Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định.

3.3. Trường hợp đại biểu Quốc hội tỉnh chưa thể tiếp công dân theo lịch hoặc theo yêu cầu của công dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội cử người nhận đơn hoặc báo cáo đại biểu Quốc hội bố trí tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh biết.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH

 

Giàng Páo Mỷ (đã ký)


Các tin tức khác