Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

(BLC) - Ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An đã ký ban hành Văn bản số 556/UBND-NC về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018).

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trong giai đoạn qua.

Để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua từ nay đến ngày 30/5/2018 với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”. Trong đó, cần tập trung vào 7 nội dung chủ yếu sau:

1. Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;  gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Khai thác mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ con người; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn tỉnh.

3. Thi đua phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

4. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; đảm bảo chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp Nhân dân; phấn đấu giữ vững các danh hiệu cao quý đã đạt được trong giai đoạn qua, đồng thời lựa chọn, đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng công tác giáo dục truyền thống theo các nội dung tại Hội thảo khoa học “Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu làm theo lời Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch... 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay trong quý II năm 2017 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích; kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6).

7. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái Quốc; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020.

Kết thúc phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, chào  mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

B.T

Các tin tức khác