Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2020

Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT - UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012  - 2020, bước đầu nhận thức về trách nhiệm, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên, chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Để tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu từ nay đến năm 2020, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1745/QĐ - UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, các chỉ tiêu chưa thống kê đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Quyết định số 941/QĐ - UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

b. Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ - CP, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020, các đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngay từ tháng 1; rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, kết quả đạt được giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

c. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 45/NQ - CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chiến lược thanh niên Việt Nam và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu. Đối với các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các nội dung thuộc chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, hàng năm tiến hành đánh giá kết quả đạt được theo từng nội dung được phân công.

2. Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn để đầu tư thực hiện các mục tiêu, nội dung chương trình phát triển thanh niên tỉnh; bố trí kinh phí thực hiện chương trình, dự án về phát triển thanh niên và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước.

4. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên, kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với thanh niên thuộc phạm vi quản lý.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tham gia và giám sát việc triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tỉnh đoàn Thanh niên hàng năm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, đối thoại với thanh niên.

B.T

Các tin tức khác