Đảng bộ tỉnh Lai Châu: Thiết thực đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Năm 2017 các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức, duy trì học tập thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Toàn tỉnh tổ chức được 2.140 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho trên 227.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân; tỷ lệ đảng viên được học tập đạt 96%. Cùng với công tác quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo kịp thời việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá”; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, đăng ký nội dung “học tập và làm theo” sát với chức trách nhiệm vụ để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; coi đây là tiêu chí để đánh giá, bình xét chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. 

Ruộng bậc thang xã Khun Há (huyện Tam Đường). Ảnh Tuấn Hùng

Nhiều cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hướng về cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp làm việc với Ban thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề hành động của Tỉnh ủy: “Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả” và 2 nội dung đột phá đã được xác định. Các cấp, các ngành quan tâm sâu sát cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân ở cơ sở theo hướng kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt một số chương trình, dự án trọng điểm: dự án trồng chè chất lượng cao; trồng rừng, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới,... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc,... 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm, nhiều phong trào hành động trong đoàn viên, thanh niên các cấp được phát động, như: “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”... không chỉ góp phần rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn mà còn khơi dậy trong thanh thiếu niên lý tưởng, khát vọng vì cộng đồng, hướng tới giá trị “chân, thiện, mỹ”, tinh thần nhân văn cao cả. Công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn: duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua triển lãm, các hội thi, hội diễn; tuyên truyền trực quan sinh động. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo. Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong năm, cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức 47 cuộc kiểm tra, giám sát với 103 tổ chức Đảng và 20 đảng viên. Qua đó, đánh giá đúng thực chất kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức, nói không đi đôi với làm.  

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với sự sáng tạo, đồng thuận cao từng cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã đưa Chỉ thị số 05-CT/TW thực sự đi vào đời sống, trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được phát hiện và nhân rộng. Năm 2017 toàn tỉnh có 1.399 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,75%, vượt so với kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán Trung ương giao; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa gắn việc học tập và làm theo Bác với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan còn lúng túng; việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và thực hiện nội dung đăng ký chưa được quan tâm thực hiện, hiệu quả chưa rõ nét; công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 (kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động của Tỉnh ủy “Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả” và 2 nội dung đột phá kế hoạch đã xác định.

Hai là, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì học tập thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Ba là, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo hấp dẫn, sinh động; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, năm 2018 Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin tức khác