Đổi mới, sáng tạo

(BLC) - Năm 2016 là năm đầu tiên huyện Sìn Hồ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lần thứ XVII. Vì vậy công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, làm nền tảng vững chắc để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đảng bộ huyện luôn gắn công tác tư tưởng với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. Trước hết, tập trung đổi mới hình thức, biện pháp triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII… Triển khai tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên; Nhân dân tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đảng bộ xã Pa Tần được Đảng bộ huyện Sìn Hồ đánh giá là đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng được Đảng bộ huyện hết sức coi trọng. Việc rà soát, kiện toàn cấp ủy viên cơ sở và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đoàn thể huyện thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm qua cũng như đến thời điểm hiện nay. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xét nâng lương… cho cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện đúng quy định hiện hành. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là đối với những xã có ảnh hưởng tôn giáo; thực hiện tốt việc thẩm định chính trị đối với nhân sự được đề bạt, bổ nhiệm, kết nạp đảng viên và giới thiệu cán bộ ứng cử. Đến nay, mặc dù là huyện có diện tích lớn, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhưng tất cả các bản đã thành lập được chi bộ. Năm 2016, hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 81% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một nội dung không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đó là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng; nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai phạm của đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để uốn nắn, chỉnh đốn. Năm qua, Đảng bộ huyện tiến hành kỷ luật đối với 17 đảng viên (giảm 9 đảng viên so với năm 2015); các Đảng ủy cơ sở kỷ luật 10 đảng viên.

Xác định công tác dân vận là yếu tố then chốt góp phần thực hiện thành công công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của khối Dân vận xã và tổ dân vận bản; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ cho biết: “Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm tham nhũng, lãng phí, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên. Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay mà công tác xây dựng Đảng của huyện còn gặp phải đó là các chi bộ bản được thành lập chưa mang tính bền vững, việc phát triển đảng viên tại chỗ còn khó khăn; nguồn kết nạp đảng nhiều trong thanh niên, song các thanh niên lại vi phạm tảo hôn hoặc sinh con thứ ba”.

Trước những khó khăn trên, thời gian tới, Đảng bộ huyện chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh. Để làm được điều đó, Đảng bộ huyện cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng gắn với cụ thể hóa nghị quyết đó thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, lựa chọn 1-2 xã yếu kém để củng cố. Chỉ đạo quyết liệt cấp ủy các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên gắn với củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh ở bản, trường học, trạm y tế…

Hiện nay, Đảng bộ huyện Sìn Hồ có 58 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 22 Đảng bộ xã, thị trấn; 36 Đảng bộ, chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và lực lượng vũ trang với 3.454 đảng viên; 100% số bản, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện đã thành lập được chi bộ.

Nguyễn Tùng

Các tin tức khác