Báo Lai Châu tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

(BLC) - Hội nghị được Báo Lai Châu tổ chức chiều 18/8.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, những năm qua, công tác cán bộ của Báo Lai Châu luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được Ban Biên tập quan tâm chỉ đạo. Sau hơn 10 năm chia tách, thành lập Báo Lai Châu từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, tăng từ 6 cán bộ, công nhân, viên chức, lên 33 biên chế, trong đó gần 90% cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động có trình độ cao đẳng và đại học.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII).

Ban Biên tập xây dựng quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025 đúng theo tinh thần của Nghị quyết và nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác quy hoạch đảm bảo tính kế thừa, phát triển cũng như đảm bảo về số lượng, cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số; đảm bảo quy hoạch “mở” và “động”. Từ năm 2004 đến nay, có trên 100 lượt cán bộ, viên chức được cử theo học các lớp bồi dưỡng cao cấp, trung cấp lý luận, thạc sỹ, đại học chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Dự kiến đến năm 2019, 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có trình độ đại học.

Thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ. Những năm qua, cơ quan có 10 cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh bổ nhiệm các chức danh: Ban Biên tập, trưởng, phó các phòng chuyên môn; cơ quan bổ nhiệm 6 đồng chí phó phòng. Ban Biên tập bố trí, sử dụng lao động hợp lý gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan, nâng cao ý thức tự trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức của cơ quan không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), trước hết phải xây dựng và phát triển cơ quan Báo Lai Châu theo lộ trình và yêu cầu nhiệm vụ, gắn tăng kỳ báo với phát triển nguồn nhân lực theo hướng bền vững, hội nhập và phát triển. Về tổ chức bộ máy có đủ 6 phòng theo Quy định 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan có đủ 41 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và 100% đạt trình độ đại học trở lên và được đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, bổ sung các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Khoàng Văn Thành - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lai Châu ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và đề nghị: Thời gian tới, Báo Lai Châu tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ dựa trên tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh, căn cứ vào hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, chủ động xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; xây dựng tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn.

* Cùng ngày, Báo Lai Châu tổ chức Lễ trao thẻ nhà báo giai đoạn 2017-2020 cho phóng viên. Dự buổi Lễ có đồng chí Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu trao thẻ nhà báo cho các phóng viên.

Tại buổi Lễ, đồng chí Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu đã công bố Quyết định của Bộ Thông tin - Truyền thông về việc cấp thẻ nhà báo cho 6 phóng viên Báo Lai Châu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông gửi lời chúc mừng đến các phóng viên được cấp thẻ nhà báo trong dịp này và đề nghị các nhà báo sử dụng thẻ đúng mục đích khi hoạt động báo chí, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Các nhà báo tiếp tục phấn đấu, cống hiến, nâng cao chất lượng báo chí địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hải Yến

Các tin tức khác