Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2021

(BLC) - Lễ ký kết được Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức chiều nay (6/7).

Đại diện 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2021.

Trên nguyên tắc: “Đảm bảo đúng chức năng, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, bình đẳng, kịp thời, chặt chẽ, cùng thực hiện nhiệm vụ, phục vụ lợi ích thiết thực của các tầng lớp Nhân dân”, Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị gồm 2 chương, 6 điều quy định mối quan hệ phối hợp, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được HĐND - UBND tỉnh giao về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, khảo sát, giám sát có hiệu quả các chế độ chính sách dân tộc cũng như tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số…

Tại buổi lễ, nhiều ý kiến của đại biểu tham gia đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung Quy chế. 2 đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp.

Thanh Hiền

Các tin tức khác