UBND tỉnh: Phiên họp thường kỳ tháng 4

(BLC) – Hôm nay (18/4), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4. Đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành…

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2016. Trong đó, có 7 chỉ tiêu thay đổi so với Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016, kế hoạch năm 2017. Đối với báo cáo thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; các chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục đi vào cuộc sống. Bộ máy chính quyền các cấp được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện.

Quang cảnh phiên họp.

Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh phát triển, có nhiều cơ chế chính sách, xác định rõ vùng sản xuất hàng hóa tập trung và một số sản phẩm chủ lực để tập trung phát triển, sản lượng lương thực tăng nhanh, an ninh lương thực được đảm bảo; xuất hiện một số mô hình trang trại quy mô lớn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, một số cây trồng mới được người dân tích cực trồng theo vùng tập trung và phát triển mạnh như sơn tra, quế. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao, hoàn thành công trình thủy điện Lai Châu; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các mặt văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đã đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Cũng trong phiên họp này, các đại biểu cho ý kiến vào 2 tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết mức chi, hỗ trợ với các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đa số đại biểu đồng tình với các mức quy định được đưa ra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần nâng mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động; xây dựng quy định định mức chi cụ thể đối với các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, huyện, xã; Xây dựng mức chi, hỗ trợ đối với các đội văn nghệ quần chúng của bản, khu phố, tổ dân phố và tương đương trên cơ sở tham khảo, khảo sát ở một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh phát triển.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong đó, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tập trung cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh….  

7 chỉ tiêu cụ thể thay đổi so với Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 (so với năm 2015): Bình quân GRDP/đầu người/năm giảm từ 22,5 triệu đồng xuống 22,03 triệu đồng ; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 18 xã lên 20 xã; Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 1.600 tỷ đồng lên 1.840 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng từ 5,35 triệu USD lên 7,21 triệu USD; Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã tăng từ 62 xã lên 63 xã; số bác sỹ/vạn dân tăng từ 8,76 bác sỹ lên 8,77 bác sỹ; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 18,64 %o xuống 18,46%o; tỷ lệ giảm sinh bình quân tăng từ 0,7%o lên 0,78%o; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,88% tăng lên 5,59%, riêng các huyện nghèo từ 4,37% lên 6,4%; Số lao động được đào tạo nghề trong năm giảm từ 6.200 người xuống 6.090 người.

Thanh Hiền

Các tin tức khác