Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển IPv6

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia. Trên cơ sở đó, Ban công tác sẽ tăng cường ứng dụng và triển khai dịch vụ nội dung trên nền tảng IPv6.

Theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT, ban hành ngày 23-3 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia, kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 có những nội dung chính gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Tổ chức và đào tạo, hợp tác quốc tế; Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; xây dựng văn bản, chính sách để tăng cường ứng dụng IPv6 trong cơ quan Đảng và Nhà nước; bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường, bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp…

Bộ cũng sẽ tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2017, duy trì và phát triển trang tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam (www.vietnamipv6ready.vn). Tổ chức tọa đàm chuyên đề về ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng và Nhà nước. Thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC…

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các sở, tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về triển khai IPv6 trong mạng lưới và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước, đào tạo về công nghệ IPv6 trong chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông…

Về phát triển cơ sở hạ tầng, Bộ tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia, mở rộng phạm vi triển khai IPv6 và tăng cường lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổ chức chương trình làm việc của Ban công tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, tăng cường tỉ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam…

Theo LÂM THẢO/nhandan/Thứ Hai, 27/03/2017, 18:57:49

Các tin tức khác