Tăng cường tiềm lực cho khoa học và công nghệ

(BLC) - Khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những cơ sở đảm bảo luận cứ khoa học cho việc xây dựng các định hướng chiến lược cũng như chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, chú trọng tới việc xây dựng tiềm lực cho KH&CN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Huyện uỷ, Thành uỷ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW thành kế hoạch hành động ở địa phương. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 22/2/2013 kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 20-NQ/TW. Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cũng ban hành các văn bản quán triệt, triển khai, lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) trong đó có Nghị quyết số 20- NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Các địa phương đã bố trí cán bộ phụ trách KH&CN; tích cực bồi dưỡng, tập huấn và triển khai ứng dụng KH, CN trong sản xuất, chăn nuôi; đầu tư trang thiết bị cho sản xuất nông, lâm nghiệp; hoạt động hành chính, giáo dục, y tế... mang lại chất lượng, hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được các cấp, ngành, địa phương chú trọng triển khai, qua đó, Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất và đời sống gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu dự án cấp tỉnh Mã số 07.14.DALC.KN: “Chuyển giao kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc từ phụ phẩm nông nghiệp bằng men vi sinh tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ” do Th.S. Lò Văn Sơn – Hội Nông dân tỉnh làm chủ nhiệm.

Đến nay, Lai Châu có 31 tổ chức KH&CN, trong đó có 28 tổ chức công lập trực thuộc các sở, ngành, huyện, thành phố; 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Hoạt động nghiên cứu KH&CN của các tổ chức này đã hình thành một số sản phẩm hàng hóa trên các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, môi trường, xây dựng... Trong giai đoạn 2012-2016, tỉnh đã triển khai thực hiện mới 46 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 34 nhiệm vụ cấp tỉnh, 12 nhiệm vụ thuộc các chương trình cấp Nhà nước. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đã từng bước ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật chọn, tạo các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và khí hậu của tỉnh, thay thế dần các giống địa phương, bảo tồn nguồn gen như: giống chè Shan, chè Kim Tuyên, cao su, giống cá nước lạnh có năng suất, chất lượng cao (cá tầm, cá hồi); các giống cá bản địa như cá lăng, cá chiên; phục tráng và phát triển các giống lúa địa phương Khẩu Ký, Nếp tan Co Giàng, Tẻ Râu và Tả Cù. Các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản được tuyển chọn và nhân giống đều đảm bảo năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong tổ chức sản xuất, một số quy trình kỹ thuật, công nghệ mới đã được áp dụng như: Quy trình VietGap, quy trình nuôi cá bằng lồng trên các hồ thủy điện... Việc triển khai các đề tài, dự án KH&CN trong nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, năng suất lao động ở nông thôn; tạo ra nhiều mô hình sản xuất mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn (chiếm 20,8% số xã), bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN cung cấp các luận cứ cho các cấp,  ngành trong xây dựng chính sách thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nét nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là đã hỗ trợ đổi mới công nghệ cho 3 dây chuyền, thiết bị sản xuất như: Tách màu chè để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm và năng suất lao động cho công nhân; Ép gạch Tezzazo HtOP5 nâng cao hiệu suất sản xuất gạch không nung chất lượng phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh; Dưỡng lực sản xuất cột bê tông phục vụ cho việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm đặc trưng của địa phương, thực hiện 6 dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Bộ KH&CN, chương trình độc lập cấp tỉnh xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận chè Tân Uyên, Tam Đường, gạo Khấu Ký, Nếp tan Co Giàng, Tẻ Râu, Séng Cù.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong triển khai nhiệm vụ, đến nay các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ về tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tin học hoá hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với quá trình cải cách hành chính nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến với 8/8 huyện, thành phố để phục vụ các cuộc giao ban, các cuộc họp qua mạng. 100% các cơ quan Nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, công tác chuyên môn, 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp độ 1, 2; 12 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3; 1 thủ tục hành chính được cung cấp ở cấp độ 4. Đến nay, toàn tỉnh có 136 đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 16 cơ quan quản lý hành chính nhà nước đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; phần mềm quản lý chuyên ngành được đưa vào áp dụng và hoạt động ổn định...

Đồng chí Vũ Ngọc An - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định, thời gian qua, tiềm lực KH&CN của tỉnh không ngừng được nâng lên; các thiết bị phục vụ cho chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kiểm định, thử nghiệm đất, phân bón, giống, vật tư nông, lâm nghiệp, chuyển giao công nghệ, lưu trữ, bảo tồn quỹ gen; giám định tư pháp kỹ thuật hình sự; trang thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động dạy học và đào tạo nghề; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; công nghệ thông tin... được quan tâm đầu tư. Tiềm lực KH&CN phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường được tăng cường. Một số doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm tăng cường hàm lượng KH&CN trong sản phẩm, tăng năng suất lao động; bước đầu liên kết với hộ dân thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trịđã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, cùng với việc xây dựng chính sách khuyến khích hình thành hệ thống các tổ chức KH&CN tạo môi trường thu hút nguồn nhân lực ngoài địa phương, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ hoạt động KH&CN. Ðồng thời, tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tạo động lực vật chất và tinh thần mạnh mẽ cho các cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ, trọng dụng và tôn vinh nhân tài khoa học, công nghệ.                                                                                   

 

 

 

 

Ngọc Lân

Các tin tức khác