Tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới

(BLC) - Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với công tác biên phòng trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh. Phóng viên Báo Laichau Online phỏng vấn Đại tá Phan Hồng Minh - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về vấn đề này.

Phóng viên (P.V): Đồng chí đánh giá như thế nào về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại các xã khu vực biên giới đối với công tác biên phòng?

Đại tá Phan Hồng Minh - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đại tá Phan Hồng Minh: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng, điều đó được thể hiện rõ nét ở những điểm sau: Thứ nhất, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với BĐBP trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực, chủ động tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trong nội bộ dân cư, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Thứ ba, củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thông qua hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định về chính trị, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân biên giới ngày càng được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia ngày càng được giữ vững. 

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Nhân dân hai bên biên giới.

P.V: Nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại các xã khu vực biên giới đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức thực hiện như thế nào và những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện?

 Đại tá Phan Hồng Minh: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và điều kiện thực tế địa bàn biên giới của tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đưa nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, hằng năm, từng quý của Đảng ủy. Duy trì tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 4 huyện biên giới, hàng tháng đều có thông báo kịp thời về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và công tác biên phòng. Bên cạnh đó, làm tốt vai trò tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phát huy hiệu quả của đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường xã biên giới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục giới thiệu 22 đồng chí cán bộ tăng cường cho 22/23 xã biên giới, trong đó có 20 đồng chí tham gia vào cấp ủy, 2 đồng chí Bí thư, 18 đồng chí Phó Bí thư; giới thiệu 60 đảng viên về sinh hoạt Đảng ở các chi bộ thôn, bản; tham mưu cho địa phương bồi dưỡng tạo nguồn 223 quần chúng ưu tú và đã kết nạp 206 đảng viên. Các đơn vị BĐBP đề xuất thay thế, bổ sung 80 cán bộ xã, bản làm việc kém hiệu quả; củng cố 168 tổ chức chính trị xã hội.

 Từ những kết quả đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ, chính quyền và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể các xã. Các chế độ sinh hoạt, công tác của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể dần đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể quần chúng được nâng lên. Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền với Nhân dân ở các xã biên giới được củng cố vững chắc, Nhân dân tin tưởng vào Đảng, chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị ở khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

P.V: Phương hướng, nhiệm vụ của BĐBP tỉnh trong thời gian tới để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở tại các xã khu vực biên giới như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Phan Hồng Minh: Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ công tác biên phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong khi đó tình hình liên quan đến đảm bảo hoạt động huấn luyện, chiến đấu, công tác và đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ vẫn còn nhiều khó khăn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với điều kiện thực tế của các xã biên giới (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017) nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ sinh hoạt tại Chi bộ bản Seo Thèn A, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè.

Tiếp tục duy trì và tổ chức triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 4 huyện biên giới; phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản biên giới. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân, hàng năm đưa hoạt động này thành nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với tham mưu tổ chức có hiệu quả đưa dân ra biên giới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, làm tốt công tác phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo để Nhân dân thực sự là chủ thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phát huy sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các lực lượng và Nhân dân khu vực biên giới trong công tác đối ngoại chính quyền các cấp và ngoại giao Nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với nước láng giềng. Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh chính quy, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Dũng (thực hiện)

Các tin tức khác