Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm kết quả lãnh, chỉ đạo năm 2016 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(BLC) - Ngày 23/2, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với tập thể Đảng ủy và các đảng ủy viên. Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh kết luận Hội nghị.

Năm 2016, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo duy trì nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ; kịp thời chỉ đạo học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường nắm, quản lý tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, chủ động làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT tỉnh. Tập thể Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh đoàn kết, kỷ luật nghiêm, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các ý kiến tại Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ năm 2016; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế, đồng thời xác định các nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; tham gia thảo luận, góp ý kiến và bỏ phiếu phân loại chất lượng đối với tập thể Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh và chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, ĐUQS tỉnh tiếp tục đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn tại, nhất là quy hoạch, nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, hướng trọng tâm lãnh đạo vào hoàn thiện, xây dựng các quy chế, nhất là trên các mặt công tác trọng yếu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo của Đảng. Duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chú trọng quy trình, chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Các tin tức khác