Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trng tâm quý II/2018 và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018 do ĐUQS tỉnh tổ chức hôm nay (5/4).

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong ĐUQS tỉnh.

Quý I năm 2018, ĐUQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Nền nếp chế độ công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh được duy trì, chất lượng ngày càng cao; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh kết luận Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo 8/8 huyện, thành phố, 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, bảo đảm đúng luật, có chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác QSQP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiến cứu nạn huyện Tân Uyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và chỉ ra một số hạn chế: chất lượng khám tuyển gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố chưa cao; trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành chế độ báo cáo theo phân cấp có nội dung chưa kịp thời; đồng thời bàn giải pháp khắc phục.

Quý II, ĐUQS tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh và diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cho huyện Tân Uyên; phối hợp với các lực lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, kế hoạch và các văn kiện chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Triển khai công tác bảo đảm các mặt cho nhiệm vụ diễn tập; tổ chức huấn luyện, ôn tập và kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới an toàn, chất lượng; chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng khác đúng, đủ 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, nâng cao chất lượng huấn luyện ở các cơ sở dân quân, tự vệ, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh nhấn mạnh một số phương hướng, mục tiêu chung trong thời gian tiếp theo: Cần tập trung lãnh đạo khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong quý I, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Nghị quyết năm đã đề ra. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao của LLVT tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Chuẩn bị tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về KVPT; Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Làm cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVTNhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của cuộc diễn tập, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Các tin tức khác