Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

(BLC) - Hội nghị được Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức sáng nay (28/5) nhằm phổ biến những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, nhân viên pháp chế của các doanh nghiệp Nhà nước và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Các báo cáo viên được giới thiệu 2 văn bản: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các báo cáo viên dự Hội nghị.

Theo đó, ngày 19/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 gồm 9 chương, 133 điều. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, Luật đã thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”.

Luật mới đã thể hiện được cơ chế pháp lý đầy đủ đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ trẻ em và những người yếu thế khác…

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua Luật Hộ tịch với 7 chương, 77 điều quy định về hộ tịch, quyền nghĩa vụ nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi… Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo sự kết nối các lĩnh vực khác liên quan đến công dân, tiết kiệm chi phí. Tăng cường vai trò Nhà nước về hộ tịch của UBND tỉnh, huyện.

Qua việc tiếp thu nội dung của 2 Luật, báo cáo viên nắm được những điểm mới để cập nhật kịp thời và thực thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh

Các tin tức khác