Tập huấn công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

(BLC) - Hội nghị được Viện Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức trong 2 ngày 20 - 21/11 cho gần 100 công chức thuộc bộ phận tiếp công dân tại UBND, cán bộ thanh tra các huyện, thành phố... trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Các học viên được tập huấn nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nội dung của Công văn số 926-CV/TU của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ thanh tra, công chức tiếp công dân; hướng dẫn và nâng cao khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phần mềm...

Vương Trang

Các tin tức khác