• warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.

(BLC) - Những năm qua, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, cũng như củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

(BLC) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, KBNN tỉnh Lai Châu đã và đang triển khai quyết liệt các phương án tinh gọn bộ máy theo lộ trình, chủ trương chung của toàn ngành nhằm xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(BLC) - Hệ thống chính trị cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy ước của địa phương. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

(BCL) – Năm qua, Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh chú trọng gắn triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. 

 (BLC) – Để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, năm qua, huyện ủy Tam Đường đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập. 

(BLC) - Sáng nay (9/12), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.

(BLC) - Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động.

(BLC) - Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Than Uyên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đặc biệt được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay từ đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc từ việc lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ huyện.

(BLC) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, 119 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ) đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(BLC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã có những phương thức đột phá mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đã trở thành ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng.