(BLC) - Sáng nay (9/12), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.

(BLC) - Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động.

(BLC) - Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Than Uyên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đặc biệt được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay từ đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc từ việc lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ huyện.

(BLC) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, 119 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ) đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(BLC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã có những phương thức đột phá mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đã trở thành ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng.

(BLC) - Xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, năm 2014, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

(BLC) - Thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, chất lượng công tác và mối quan hệ với Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Tân Uyên có nhiều chuyển biến tích cực.

(BLC) – Những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh có nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

(BLC) - Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Đảng bộ xã San Thàng (thành phố Lai Châu) đã có sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(BLC) - Triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.