Góc nhìn cải cách: Dấu hiệu tích cực

Việc Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016 giảm 4.139 biên chế so với năm 2015 được dư luận xã hội ghi nhận, đồng tình.

Đáng chú ý, số biên chế giảm ở 2 khối là các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2016 là 110.559 biên chế giảm 1.707 biên chế so với năm 2015); các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện (năm 2016 là 160.272 biên chế giảm 2.432 biên chế so với năm 2015).

 

Ảnh minh họa.

Chủ trương tinh giản biên chế được đề ra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên. Cơ cấu CCVC còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp; trình độ, độ tuổi. Công tác đánh giá, phân loại CBCCVC vẫn là khâu yếu... Ngay trong việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, nhiều cơ quan đơn vị cũng đề xuất được bổ sung biên chế.

Trước yêu cầu đặt ra, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Nghị quyết yêu cầu, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số CBCCVC mới không quá 50% số biên chế CBCCVC đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế CBCCVC đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Trước đó, Chính phủ cũng đã có Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 về chính sách tinh giản biên chế. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế năm 2015 trong tất cả đơn vị hành chính và đơn vị công lập, tính đến ngày 30-10-2015 đã có 12 bộ, 24 địa phương thực hiện tinh giảm biên chế năm 2015 với số lượng 3.300 người, trong đó 2.700 người về hưu trước tuổi, gần 600 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Có thể nói, chủ trương tinh giản biên chế đang được tích cực triển khai thực hiện là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% vào năm 2021 như Bộ Chính trị đề ra thì cùng với cơ chế đã có, rất cần quyết tâm, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.

Theo Thành Vinh/hanoimoi/06:27 Thứ Ba ngày 15/12/2015

Các tin tức khác