Thứ năm, 13/08/2020, 23:41 [GMT+7]

Bước tiến mới sau một nhiệm kỳ

Thứ hai, 13/07/2020 - 13:39'
Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Tè đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Từ những kết quả đạt được, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phấn đấu đưa huyện phát triển bền vững.

Dấu ấn một nhiệm kỳ
Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Mường Tè triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX trong điều kiện, bối cảnh trong tỉnh và huyện có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt 23,85 triệu đồng/người/năm, đạt 104% mục tiêu nghị quyết Đại hội, thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/năm.
Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; bước đầu hình thành các vùng sản xuất gắn với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.500 tấn, đạt 100% nghị quyết. Bình quân lương thực đầu người đạt 400kg/người/năm. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, hình thành vùng chăn nuôi đại gia súc theo quy hoạch gắn với hộ gia đình và chăn nuôi trang trại tập trung với quy mô lớn gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã. Chú trọng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã đạt 15 tiêu chí.
Công nghiệp phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung phát triển thủy điện, khai thác vật liệu xây dựng. Đến nay, có tổng số 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ được cấp chứng nhận đầu tư với tổng công suất khoảng 710MW; sản lượng điện trong giai đoạn 2016 - 2020 là 60.000.000 Kw/h. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm, mặt đường được cứng hóa; có 95,6% phòng học đạt kiên cố và bán kiên cố; 14/14 trạm y tế xã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trạm đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn với 94% hộ gia đình được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia và các nguồn điện khác.
Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,55% xuống còn 31,4%, bình quân giảm 6,0%/năm; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Đồng chí Lý Anh Hừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Tè gặp gỡ và trao đổi công tác xây dựng Đảng với các đảng viên lão thành xã Ka Lăng.

Đồng chí Lý Anh Hừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Tè gặp gỡ và trao đổi công tác xây dựng Đảng với các đảng viên lão thành xã Ka Lăng.

Phát huy vai trò lãnh đạo
Những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện. BCH đã phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Trong lãnh đạo, luôn sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn để có kế hoạch, phương pháp, giải pháp phù hợp. Trên cơ sở bám sát các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ huyện chủ động ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy; xác định số cuộc kiểm tra, giám sát với việc lựa chọn nội dung, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lĩnh vực gây bức xúc, nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành 275 cuộc kiểm tra, 220 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật 185 đảng viên; chú trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác, trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trên 95% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được kiểm điểm sâu sắc. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng chú trọng việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ, tự giác, trung thực, nghiêm túc, khách quan trong tự phê bình và phê bình.
Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức đảng yếu kém và hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương. Tập trung lãnh đạo bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý sau sáp nhập, hợp nhất. So với năm 2015, giảm 5 cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, 23 bản, khu phố, 17 đơn vị trường học; có 6 xã cấp ủy kiêm chức danh Chủ tịch HĐND. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất; rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.086 đảng viên, đạt 121% nghị quyết đề ra. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả tích cực. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%.
Hướng tới phát triển bền vững
Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mường Tè đặt ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào các dân tộc La Hủ, Mảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và xóa mù chữ, công tác y tế và thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Mường Tè ra khỏi tình trạng kém phát triển với một số chỉ tiêu cụ thể như: Giá trị sản xuất các ngành đạt 1.821 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế theo hướng: Nông - lâm - thủy sản 47,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 26,5%; thương mại, dịch vụ 26%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân 16 tiêu chí/xã; xây dựng 1 xã, 2 bản nông thôn kiểu mẫu. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 61 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 5%/năm. Hằng năm kết nạp 200 đảng viên; trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Lý Anh Hừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Tè

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đầu ra còn khó
Ngành Nông nghiệp tỉnh hiện nay, nhu cầu liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Song nhìn tổng thể, việc xây dựng mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp lại...
“Chị cả” của phong trào phụ nữ
Đó là cái tên thân mật mà chị em phụ nữ xã Tà Mung (huyện Than Uyên) đặt và thường gọi như vậy với chị Lò Thị Vọng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Chị luôn sống chan hòa, tình cảm, gần...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...