Thứ hai, 25/03/2019, 14:00 [GMT+7]

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

Thứ hai, 15/10/2018 - 14:07'
(BLC) - Qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn của cách mạng, công tác kiểm tra của Đảng ngày càng được tăng cường, bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 70 năm qua đã khẳng định công tác kiểm tra của Đảng là một bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, là chức năng lãnh đạo của Đảng.   

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến công tác kiểm tra, trong Cương lĩnh tháng 10 năm 1930 của Đảng đã yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Cùng với tiến trình cách mạng, từ yêu cầu thực tiễn, ngày 16/10/1948 Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương để kiểm tra việc thực thi chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời, đánh giá sự phù hợp của chủ trương, nghị quyết trong thực tiễn để kịp thời điều chỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBKT Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

Cùng với truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu ngày 23/10/1963. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ngành kiểm tra của Đảng bộ đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, qua đó, các cấp ủy đảng đã nhận thức sâu sắc hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và quan tâm lãnh đạo thực hiện. Ngành kiểm tra của Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ đã đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. đồng thời góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng, quản lý rèn luyện cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu quyết liệt; chậm phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên; còn biểu hiện nể nang, né tránh trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, dẫn đến một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng chưa cao, kỷ cương, kỷ luật của một số đảng viên chưa nghiêm.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cương lĩnh xây dựng đất nước, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đặt ra yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của các cấp ủy Đảng và toàn ngành kiểm tra của Đảng bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy Đảng phải xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và nắm vững các quy định về kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng để tổ chức Đảng, đảng viên tự giác chấp hành, không mắc phải vi phạm. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, là giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng, thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, chỉ đạo định hướng cụ thể nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi và động viên tinh thần để ủy ban kiểm tra các cấp vững tin, quyết liệt hơn trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm phải đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, giám sát phải quyết liệt, tránh hình thức, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, phải có tính chiến đấu cao, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đánh giá đúng ưu điểm cần phát huy; kết luận rõ yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nếu có sai phạm tới mức phải xem xét xử lý kỷ luật Đảng thì phải kịp thời xem xét xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, nhưng phải nhân văn, "thấu tình, đạt lý"; phải giúp cho tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc khuyết điểm vi phạm, tự giác chấp hành kỷ luật và khắc phục hậu quả. Đồng thời, phải chú trọng theo dõi, đôn đốc giám sát tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát quyết định thi hành kỷ luật Đảng.

Ba là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chú trọng chỉ đạo ủy ban kiểm tra nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung nắm bắt, phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: kinh tế, tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí,... những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhằm kịp thời ngăn chặn không để khuyết điểm vi phạm nhỏ thành vấn đề phức tạp mới kiểm tra, xử lý.

Bốn là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phục vụ thiết thực công tác tham mưu xây dựng Đảng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan xây dựng Đảng, cơ quan thanh tra, các cơ quan nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ủy ban kiểm tra của cấp ủy tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, nội chính và xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể.

Năm là, tiếp tục quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết rộng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, có bản lĩnh dũng khí đấu tranh, có uy tín, năng lực thuyết phục, công tâm, khách quan, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng, truyền thống 55 năm qua của ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn nữa nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cảnh báo thiên tai bất thường và khốc liệt
(BLC) - Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ngày 17/2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông, lốc và mưa đá trên diện rộng với ước thiệt hại 9,9 tỷ đồng. Con số này cho thấy, biến đổi khí hậu ngày...
Người lưu truyền bài thuốc dân gian của đồng bào Dao Khâu
(BLC) - Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Sìn Hồ, 35 năm qua, bà Lý Mí Chải (bản Nhiều Sáng 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng phương thuốc cổ truyền của đồng...
Người trồng mía khốn đốn do thiếu đầu ra
Thời điểm này, nông dân xã Bản Giang (huyện Tam Đường) bước vào thu hoạch vụ mía mới nhưng những cánh đồng mía cũ vẫn bạt ngàn. Người trồng mía đang khốn đốn do thiếu đầu ra và rớt giá.