Thứ tư, 18/09/2019, 12:56 [GMT+7]

Phát triển công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Thứ hai, 24/12/2018 - 10:23'
(BLC) - Những năm qua, tỉnh ta đã chú trọng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) gắn với xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từng bước tạo lập môi trường mạng rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của người dân trong sử dụng các dịch vụ công.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thời gian qua đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều nỗ lực tổ chức, triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã San Thàng, thành phố Lai Châu hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.

Theo đó, xây dựng và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử, năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT. Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trong toàn tỉnh là 1.595 dịch vụ, trong đó 1.038 dịch vụ mức độ 1, 2 ; 531 dịch vụ mức độ 3 và công khai 26 dịch vụ mức độ 4 (chưa thực hiện xử lý mức độ 4); chủ yếu là các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 100% UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử, đăng tải 2.007 dịch vụ công mức độ 1, 2; 169 dịch vụ công mức độ 3, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, mang lại hiệu quả và minh bạch hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước với người dân và doanh nghiệp; giúp cơ quan quản lý nhà nước điều hành hoạt động một cách khoa học, tăng cường tính công khai, hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính. Những nỗ lực này của Lai Châu đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo và giải quyết công việc chuyên môn hằng ngày tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng suất, chất lượng công việc, mang nhiều thuận lợi đến cho người dân và doanh nghiệp.

 Cùng với đó, Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lai Châu và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã cung cấp ngày càng đầy đủ thông tin, số liệu về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Điều này giúp cho người dân nắm được hoạt động, chủ trương, chính sách mới của các cơ quan nhà nước tại địa phương, qua đó, hoạt động của chính quyền ngày càng minh bạch hơn.

Thực hiện ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước, tỉnh đã ban hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu. Hiện đã được phát triển đến 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn đảm bảo đồng bộ 3 cấp chính quyền (tỉnh/huyện/xã), dự kiến hoàn thành việc liên thông, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 25/12/2018. Hệ thống thư điện tử công vụ đang được triển khai, cung cấp khoảng 3.000 hộp thư công vụ để phục vụ điều hành tác nghiệp cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thông tin và đáp ứng các yêu cầu trao đổi thông tin điều hành và các văn bản hành chính; thông tin nội bộ của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực triển khai ứng dụng chữ ký số thông qua việc phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Qua đó, đã cung cấp 358 chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2018, cùng với việc triển khai liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành 4 cấp, sẽ tích hợp chữ ký số theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điểm nhấn trong triển khai ứng dụng CNTT là đường truyền số liệu chuyên dùng cấp I do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp kết nối UBND tỉnh với Trung ương đã đưa vào sử dụng. Đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II do VNPT Lai Châu cung cấp đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo kết nối khi có nhu cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đang được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành với đầy đủ các điều kiện để tích hợp hệ thống phần mềm của tỉnh; vận hành các hệ thống thông tin gồm: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; Cổng thông tin đối ngoại; Các trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cơ sở dữ liệu của hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử…. Ngoài hệ thống máy chủ của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, còn có 4 Phòng máy chủ (thuộc Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Nội Vụ, Văn phòng UBND tỉnh) đảm bảo hoạt động hệ thống phần mềm đặc thù của đơn vị 24 giờ/tuần.

Việc phát triển ứng dụng CNTT gắn với xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2025 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng CNTT cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cấp tỉnh. Vì vậy trong năm 2019 tỉnh Lai Châu nghiên cứu thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai Châu tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử để thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động chính quyền các cấp. Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai hạ tầng di động và internet về vùng sâu, vùng xa. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách/cán bộ phụ trách CNTT ở các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và thuê dịch vụ CNTT. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công góp phần giảm tải bộ phận một cửa của các cơ quan; tiết kiệm thời gian của người dân, doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí, nhân lực; từng bước xây dựng mô hình chính quyền điện tử tỉnh.

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông theo hướng: Bảo đảm hạ tầng triển khai chính quyền điện tử các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu. Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa; hiện đại hóa xây dựng chính quyền điện tử thông minh gắn với xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Rừng Sin Suối Hồ cần được bảo vệ
(BLC) - Cho đến thời điểm hiện nay, việc bảo vệ, nghiêm cấm chặt phá rừng đã được quy định rất rõ trong các văn bản pháp luật, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng yếu của bất cứ địa phương nào có rừng....
Tấm lòng cao cả của người thầy thuốc
(BLC)- 16 năm công tác trong ngành y, bác sỹ chuyên khoa II Tạ Xuân Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc trẻ tỉnh luôn nỗ lực làm...
Ngập rác sau tết Trung thu
(BLC) - Ngổn ngang rác thải, nhất là túi nilon, vỏ bánh kẹo... và công nhân vệ sinh môi trường phải "oằn lưng" quét dọn là ghi nhận của phóng viên Báo Laichau Online tại Quảng trường Nhân dân tỉnh...