Thứ bảy, 20/07/2019, 11:08 [GMT+7]

Phát huy vai trò tổ chức hội trong xây dựng và phát triển phong trào nông dân

Thứ sáu, 10/08/2018 - 09:06'
(BLC) - Truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức hội đã có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho cách mạng giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân và tổ chức hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, cần cù lao động sáng tạo, đóng góp rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển của đất nước.

Cùng với truyền thống và phong trào nông dân cả nước, tổ chức hội và phong trào nông dân trong tỉnh qua mỗi giai đoạn xây dựng, phát triển của tỉnh đã luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong tập hợp, tuyên truyền và vận động hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, các cấp ủy và các chương trình, đề án, chính sách phát triển nông nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt gắn kết hội viên nông dân và tổ chức hội ngày càng bền chặt, hoạt động hướng về cơ sở, sâu sát, cụ thể từng nhiệm vụ, từng phong trào, chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, củng cố niềm tự hào, niềm tin của người nông dân với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Nông dân thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) thu hái chè. Ảnh: Hương Ly

Vị trí, vai trò của tổ chức hội được khẳng định ngày càng rõ nét hơn trong xây dựng tổ chức các phong trào thi đua. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền bằng các nghị quyết, đề án, chương trình, chính sách, nguồn lực đầu tư, định hướng quy hoạch phát triển ngành, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo động lực cho nông dân phát triển sản xuất. Hội nông dân các cấp đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Với phong trào này, nông dân đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, đầu tư thâm canh, liên kết hợp tác sản xuất; đã có gần 3.700 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều chủ trang trại, gia trại của nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Với phong trào này đã đóng góp tích cực cho tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, hình thành và mở rộng quy mô vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: lúa gạo chất lượng cao với trên 1.800ha, gần 6.000ha chè, trên 13.200ha cây cao su, trên 4.000ha quế, 800ha cây mắcca, hình thành vùng cây ăn quả, nghiên cứu ứng dụng phát triển cây dược liệu quý. Duy trì phát triển chăn nuôi, thủy sản, tăng trưởng trên 5%/năm; nông dân tích cực bảo vệ và phát triển rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 50%, không còn tình trạng phá rừng làm nương; thu nhập của nông dân tăng khá, giá trị sản xuất/ha tăng gần 2 lần, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 5%.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp vận động, tổ chức cho nông dân tham gia với vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là việc nông dân hiến đất làm đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của cùng nhau xây dựng thôn bản, giúp nhau sản xuất thoát nghèo, bảo vệ môi trường, đã góp đạt bình quân 12,78 tiêu chí/xã và 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt kết quả thiết thực, nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực cùng lực lượng vũ trang bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, duy trì địa bàn 36 xã không có ma túy, nêu cao cảnh giác cách mạng, không tin theo luận điệu tuyên truyền, kích động chống phá của các thế lực thù địch.

Phát huy truyền thống, tổ chức hội và nông dân trong tỉnh luôn giữ vững và tăng cường đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa, 76% số hộ và 60% thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm; 17% số hộ, 25% số nông dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao. Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt tập hợp nông dân, các cấp hội chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, 100% số xã và thôn bản có tổ chức hội, với 86% chủ hộ nông dân tham gia là hội viên, 89% cơ sở hội, 82% chi hội đạt khá và vững mạnh. Tổ chức hội đã thực hiện khá tốt vai trò tư vấn, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và tổ chức cho gần 900 hộ nông dân thực hiện 66 dự án, vay quỹ hỗ trợ nông dân gần 30 tỷ đồng đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực; nhận ủy thác cho gần 15.000 hộ nông dân vay trên 530 tỷ đồng của ngân hàng để phát triển kinh tế; vận động nông dân chuyển đổi sản xuất, liên kết sản xuất, hợp tác với các doanh nghiệp, tạo lên sự phát triển hiệu quả bền vững. Những kết quả của công tác hội và phong trào nông dân những năm qua đã đóng góp quan trọng cho công tác dân vận của Đảng ở địa phương, cơ sở, gắn kết nông dân với Đảng, với cấp ủy, chính quyền địa phương, đóng góp thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. 

Là tỉnh nông nghiệp với 80% dân số nông thôn, phát triển nông nghiệp là trụ cột kinh tế của tỉnh, do vậy nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục phải có bước phát triển mới về chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận, tin tưởng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng giai cấp nông dân và phong trào thi đua của nông dân trong tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Với tinh thần đó, tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 

Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, nhất là củng cố, nâng cao năng lực hoạt động tổ chức các phong trào của hội cơ sở, chi hội thôn bản. Xây dựng tổ chức hội các cấp thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, tuyên truyền, vận động nông dân gắn bó với tổ chức hội và tổ chức các phong trào có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. 

  Hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở, xác định những khâu còn yếu, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung tổ chức thực hiện. 

Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Đó là ba phong trào có tính cốt lõi, lan tỏa, hiệu quả lớn, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức cho nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu, cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; tập trung mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng cao, có giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường như: lúa gạo chất lượng cao, mở rộng vùng chè quy mô 8.000ha, bảo vệ, chăm sóc, khai thác hiệu quả cây cao su, phát triển vùng quế 10.000ha, cây mắcca trên 3.000ha, cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu quý; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ rừng, chú trọng phát triển nông nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. 

Phát huy vai trò tổ chức hội, cộng đồng dân cư trong củng cố, tăng cường đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống, đồng thuận, tin tưởng chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ sở, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng công tác hội và phong trào nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đạt những thắng lợi mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.

Vũ Văn Hoàn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Huyện Phong Thổ nhiều hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở
(BLC) - Mặc dù đã bước vào cao điểm của mùa mưa nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phong Thổ vẫn đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ khó lường khi xảy...
Cô Hương tâm huyết với nghề
(BLC) - Với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô giáo Đoàn Thị Hương - giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) luôn được đồng nghiệp tin tưởng, học trò yêu mến.
Giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh - khó vì đâu?
Khi những vấn đề về đạo tranh, nhái ảnh, vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến trong giới mỹ thuật, nhiếp ảnh thì công tác giám định các tác phẩm được cho là công việc khó khăn vì nhiều lý do.