Chủ nhật, 14/04/2024, 01:45 [GMT+7]

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo lời dặn của Bác ra sức tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong từng thời kỳ lịch sử

Thứ tư, 10/01/2024 - 10:56'
Phát huy sức mạnh ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo lời dặn của Bác ra sức tăng gia sản xuất xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, là nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung nhằm khơi dậy sức mạnh ý chí tự lực, tự cường chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta và xây dựng “Thế trận lòng dân”, là điều kiện quan trọng góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thắng lợi của Đảng, Nhà nước; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, cùng với Ðảng ta lãnh đạo kháng chiến kiến quốc, Hồ Chí Minh thể đã hiện ý chí tự lực, tự cường chống các đế quốc xâm lược theo tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; trong Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...”. Một lần nữa thể hiện tinh thần tự lực, tự cường dân tộc để quyết giữ cho được quyền tự chủ, sự tự quyết và nền tự do, độc lập của nước nhà…

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã đúc kết một bài học của cách mạng Việt Nam “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”. Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững”.

Hiến pháp 2013 đã quy định: “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”. Phát huy nội lực của đồng bào và Nhân dân các dân tộc đã trở thành tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội suốt giai đoạn vừa qua. Nhờ đó, đồng bào, Nhân dân các dân tộc đã thay đổi phương thức canh tác truyền thống, áp dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào đời sống sản xuất, sử dụng giống mới đem lại năng suất lao động cao; việc làm và thu nhập của Nhân dân ngày càng tăng lên. Vai trò của Nhân dân các dân tộc trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia ngày càng được khẳng định.

Trải qua 37 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, Ðảng ta luôn khẳng định quan điểm nhất quán: Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân ở tất cả các lĩnh vực. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Quy mô, trình độ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa, xã hội, con người phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập của đất nước ngày càng toàn diện, sâu rộng. Bài học kinh nghiệm quý giá của công cuộc đổi mới chính là dựa vào sức dân, khơi dậy tinh thần và ý chí khát vọng của Nhân dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình và hội nhập.

Lai Châu, tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, là mảnh đất chung sống của 20 dân tộc, trên 84% là đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều thiếu thốn, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Ngày 10/10/1949, Ban Thường vụ Liên khu ủy 10 đã ra Nghị quyết thành lập Ban Cán sự Lai Châu - tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của phong trào cách mạng địa phương. Kể từ đây, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia ngày càng tích cực vào cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ tỉnh đã động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Ngày 12/12/1953, chiến dịch Lai Châu - mở màn cho cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 giành thắng lợi giòn giã, thị trấn Lai Châu được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu, Người viết: “Đã hơn 80 năm nay, đồng bào tỉnh nhà bị thực dân Pháp và Việt gian phản động áp bức, bóc lột, lừa bịp; chưa hề được hưởng hạnh phúc, độc lập, tự do như đồng bào các nơi khác. Tôi và Chính phủ luôn thương xót đồng bào”. Người căn dặn đồng bào, cán bộ Lai Châu phải “Đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; cán bộ thì phải thật sự gần gũi, giúp đỡ Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết...”. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng bào các dân tộc Lai Châu đã cùng quân và dân cả nước kiên cường đấu tranh giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; kết hợp nhuần nhuyễn việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: vừa chiến đấu vừa xây dựng, vừa xây dựng vừa chiến đấu; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm bám dân, bám cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống thực dân Pháp, cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.

Gặp gỡ đoàn cán bộ Lai Châu Ngày 8/3/1967, Bác nhắc “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải chú ý công tác vận động đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn mới của địch. Cán bộ các cấp, các ngành phải biết dựa vào dân, tuyên truyền, giáo dục Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện dân chủ và chỉ đạo sản xuất cho tốt để đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng no ấm…”; “Cán bộ từ trên xuống dưới là phải đoàn kết với nhau, thương yêu, giúp đỡ nhau, phải nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân được tốt hơn nữa, không được bắt Nhân dân phục vụ mình, hết sức tránh tham ô, lãng phí, liên hoan chè chén; phải lãnh đạo sản xuất cho tốt, làm cho đời sống đồng bào các dân tộc ấm no, được học hành. Nếu để đồng bào dân tộc thiếu hụt, không được học hành là thiếu sót lớn, là không tốt; Mọi việc làm phải qua thực hiện dân chủ, bàn bạc với quần chúng Nhân dân, chớ có làm quan chủ”...

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1954) và Khắc ghi lời Bác dặn (1967) là nguồn cổ vũ lớn lao để tỉnh Lai Châu bắt tay xây dựng, củng cố chính quyền Nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng chi bộ 4 tốt và cuộc vận động “Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu, ra sức khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định đời sống nhân dân, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, huy động sức người, sức của góp phần chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cùng quân dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào; cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện đổi mới đất nước (1976 - 2003), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 9/1991) đã xác định lại cơ cấu kinh tế là nông - lâm - công nghiệp khai khoáng, chế biến và dịch vụ. Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu để phát triển nên từ chỗ sản xuất lương thực chưa đáp ứng đủ tiêu dùng thì đến năm 1995 đã đảm bảo đủ lương thực tại chỗ và có phần bán ra ngoài tỉnh. Chuyển dịch từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Những thành tựu đạt được sau gần 20 năm đổi mới của tỉnh đã tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Năm 2004, sau chia tách, tỉnh Lai Châu đứng trước muôn vàn khó khăn của một tỉnh nghèo nhất cả nước, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ mới và thiếu... Song từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng bộ tỉnh qua 3 nhiệm kỳ Đại hội các khóa XI, XII, XIII, và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIV, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển: Đến nay kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 47,2 triệu đồng, tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2020; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, công nghiệp năng lượng đã phát huy hiệu quả rõ rệt; công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp đã dần hình thành… Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 ước đạt 146,03 triệu USD; giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 34 triệu USD. Tổng lượt khách du lịch đến Lai Châu giai đoạn 2021-2023 đạt gần 2 triệu lượt người, tăng bình quân 33,2%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm cơ bản đạt dự toán trung ương giao, bình quân đạt 2.142 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 3,4%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4,7%/năm, ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 24,63%; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 41,5%[1]. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên[2]. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác tư tưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức bộ máy cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc, 549 tổ chức cơ sở đảng, 182 đảng bộ cơ sở; 367 chi bộ cơ sở; 3 đảng bộ bộ phận, 1.896 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận; 30.811 đảng viên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được triển khai tích cực. Bình quân 2 năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 8,7 nghìn lao động/năm, tổ chức đào tạo nghề cho hơn 8,4 nghìn người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,3%. 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh thông qua phương tiện thông tin truyền thông. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Trải qua gần 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có thể khẳng định trong từng giai đoạn lịch sử, với truyền thống đoàn kết, thống nhất; với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ tỉnh đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong các phong trào cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ. Quá trình lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị đã để lại những bài học quý báu: Luôn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời phải nắm vững đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương để vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Chủ động, tích cực phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và sự ủng hộ của các tổ chức, các địa phương khác, trong đó, phát huy nội lực là yếu tố chủ chốt, quyết định. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo anh ninh chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước. Thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong từng giai đoạn cách mạng, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội đã minh chứng cho việc “phát huy sức mạnh ý chí tự lực, tự cường vận dụng sáng tạo lời dặn của Bác ra sức tăng gia sản xuất xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh động viên Nhân dân xã Tà Mung, huyện Than Uyên tích cực tăng gia sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu phát triển to lớn của đất nước, tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn, thách thức, quy mô kinh tế nhỏ lẻ, sức cạnh tranh, chất lượng dân số và nguồn nhân lực còn thấp; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một số bản sắc văn hóa tốt đẹp có chiều hướng bị mai một; việc thực hiện các Chương trình  mục tiêu quốc gia gặp nhiều khó khăn. Chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của các địa phương. Trang thiết bị dạy học đối với giáo dục mầm non còn thiếu và chưa đồng bộ; nhiều điểm trường nhỏ lẻ, phân tán; công tác dân số, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có mặt còn hạn chế; tình trạng thiếu giáo viên, công chức, viên chức ở một số địa phương, cơ quan đơn vị chậm được khắc phục; một bộ phận Nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dễ tin theo các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá các mạng. Tâm lý ngại thay đổi, an phận, cam chịu bằng lòng với cái nghèo đã ăn sâu, bám rễ vào nhiều người dân, thậm chí, một bộ phận nhỏ có tâm lý sợ thoát nghèo, không muốn thoát nghèo bởi quyền lợi thụ hưởng rất nhiều. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng interner, mạng xã hội, facebook, youtube..., các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền các thông tin xấu, độc để đưa tin; tình hình tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng tăng.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh ý chí tự lực, tự cường vận dụng sáng tạo lời dặn của Bác ra sức tăng gia sản xuất xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Kế thừa, phát huy và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ tỉnh gần 75 năm qua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có sinh hoạt tôn giáo, thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. phát huy vai trò cầu nối giữa đảng, nhà nước với quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự tôn, tự cường dân tộc, tập trung nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Hai là: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quan tâm xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ cở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng các hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm; tăng cường xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ dần các phong tục tập quán không còn phù hợp; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Ba là: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; duy trì quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; kiên quyết không để các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc, chống phá, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, giải quyết tốt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện, khiếu nại đông người vượt cấp. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” trong thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư tại các địa phương.

Bốn là: Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân; tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; liên kết sản xuất và phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp, nông thôn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí để giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các chính sách an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách đổi mới công tác hỗ trợ tín dụng, nâng cao định mức cho vay.

Năm là: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, bám vào cơ sở, tập hợp đồng bào dân tộc vào tổ chức, theo hướng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, của đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết; tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập hợp, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mang tính sâu rộng toàn dân, toàn diện, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”…

Sáu là: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực và tạo cơ chế để Nhân dân các dân tộc thực hiện đầy đủ quyền làm chủ và phát huy sức sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán, già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phản bác âm mưu của các thế lực phản động, tham gia cùng chính quyền giải quyết triệt để vấn đề xã hội.

Trân trọng và tự hào về những thành quả đạt được sau gần 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Lai Châu nguyện giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục lãnh đạo chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

T.B

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Yêu cầu TikTok rà soát, ngăn chặn livestream có dấu hiệu lừa đảo
Liên quan đến một số tài khoản livestream trên nền tảng TikTok kêu gọi người dùng sang ứng dụng ngoài và có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã yêu cầu TikTok khẩn...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...