Thứ bảy, 06/06/2020, 13:55 [GMT+7]

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ sáu, 12/10/2018 - 09:19'
(BLC) - Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp trê quan điểm giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội.

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 23/11/2017 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Kế hoạch số 122 -KH/TU và Chương trình hành động số 24 -CTr/TU, ngày 22/1/2018 thực hiện Nghị quyết. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, sát với tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan về thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện việc sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, Sở Nội vụ sáp nhập Phòng Tổ chức bộ máy, biên chế - Tổ chức phi Chính phủ và Phòng Công chức - viên chức thành Phòng Tổ chức biên chế.

Với quan điểm, vệc đã rõ có đủ điều kiện thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay, những việc cần phải thực hiện theo lộ trình hoặc cần có văn bản hướng dẫn của Trung ương phải hết sức thận trọng, làm tốt công tác chuẩn bị để có thể triển khai khi có đủ điều kiện; cùng quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, bằng những giải pháp, cách làm cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; từng bước hạn chế sự chồng chéo hoặc trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Sau 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW, đã đạt được một số kết quả bước đầu:

Tập trung rà soát, sắp xếp giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ cấu bên trong các tổ chức trực thuộc; sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả, các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (sáp nhập 7 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp y, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú, Trường Cao đẳng Cộng đồng thành một đầu mối đào tạo nghề công lập; hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; hợp nhất 3 trung tâm xúc tiến trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công thương thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư...). Tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 107 tổ chức, trong đó: 18 tổ chức thuộc sở, ban, ngành tỉnh (1 tổ chức thuộc cơ quan Khối Đoàn thể); 22 đơn vị thuộc chi cục, trung tâm; 1 đơn vị thuộc UBND huyện; 56 trường học; 10 trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực; giảm 55 cấp trưởng, 24 cấp phó. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt đã rà soát, sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức nhằm bảo đảm cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã được nâng lên.

Nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo: thực hiện xong việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện, thành phố; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ ở Đảng bộ thành phố Lai Châu. Đang triển khai thực hiện chủ trương trưởng ban tổ chức kiêm nhiệm trưởng phòng nội vụ huyện Nậm Nhùn; chủ nhiệm UBKT kiêm nhiệm chánh thanh tra huyện Tam Đường.

Tiếp tục thực hiện mô hình thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp (hiện có 5/8 huyện, thành phố thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 46 xã, phường, thị trấn thường trực cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 1 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã). Các huyện, thành phố đã rà soát các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí theo quy định về quy mô dân số, diện tích; các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, UBND tỉnh đã xây dựng đề án hợp nhất theo lộ trình đảm bảo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư. 

Về quản lý biên chế: giai đoạn 2015 - 2021 kế hoạch tinh giản biên chế toàn tỉnh đạt 10,37% (2.277 người) so với biên chế được Trung ương giao năm 2015. Tổng số biên chế đã tinh giản từ năm 2015 đến nay là 1.031, đạt 4,69% so với biên chế Trung ương giao năm 2015.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 31/5/2018 về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân. Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo lộ trình khắc phục trưởng thôn, bản, tổ dân phố không phải là đảng viên.

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành quy định về luân chuyển cán bộ, quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…, nhằm tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý.

Thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW trong thời gian qua có thể đưa ra một số kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: 

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Trung ương, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch của cấp mình đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. 

Hai là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; tuân thủ nguyên tắc, không nóng vội, chủ quan, hoặc trông chờ, ỷ lại.

Ba là, bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước đi phù hợp, đảm bảo thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, dứt điểm từng ngành, từng cơ quan, tránh làm đi, làm lại nhiều lần; quyết liệt, hiệu quả những việc đã có chủ trương, đã rõ, đảm bảo có đủ điều kiện. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc, máy móc. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Bốn là, thí điểm thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan, tham mưu giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở những nơi đủ điều kiện. 

Cán bộ Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp) trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Đình Tứ

Năm là, quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để bố trí số biên chế hợp lý cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xem xét thực trạng biên chế có mặt gắn với sắp xếp lại tổ chức, số người nghỉ theo tinh giản, nghỉ hưu từ nay đến năm 2021 phải giảm 10%, từ đó từng cơ quan phải sắp xếp lại trong nội bộ theo đề án vị trí việc làm, số còn thiếu mới đề nghị cho tuyển dụng. Quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ rất cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả bước đầu đạt được sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tạo động lực rất quan trọng để tiếp tục triển khai thành công kế hoạch, chương trình đã đề ra. Bên cạnh các nhiệm vụ đề ra phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài; còn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 vẫn chưa hề suy yếu
Giám đốc bộ phận xử lý các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan khẳng định SARS-CoV-2 cho đến nay vẫn là một virus gây chết người, đồng thời cảnh báo những lập luận cho...
Cảnh báo tai nạn từ điện cao thế
(BLC) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra một vụ tai nạn từ điện cao thế. Trong đó, 1 nạn nhân bị bỏng nặng do trèo cột điện cao thế bắt chim.
Lò Me Tuyền chăm ngoan, học giỏi
Trong chuyến công tác tại huyện Nậm Nhùn, chúng tôi được nghe kể nhiều về cô học trò Lò Me Tuyền (dân tộc Mảng) học sinh lớp 6A3, Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) chăm ngoan, học giỏi.
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...