Thứ ba, 01/12/2020, 09:05 [GMT+7]

5 năm một chặng đường phát triển

Thứ năm, 30/07/2020 - 15:21'
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đảng bộ Khối Các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2020.

Đảng bộ Khối có chức năng: lãnh đạo các TCCSĐ trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng TCCSĐ gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối trong sạch, vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong khối và 7 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; các đoàn thể; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Đảng bộ Khối hiện có 3.281 đảng viên với 76 TCCSĐ trực thuộc (29 đảng bộ cơ sở; 47 chi bộ cơ sở), có 150 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc 2 đảng bộ bộ phận); 52 TCCSĐ loại hình cơ quan hành chính nhà nước, 10 TCCSĐ loại hình đơn vị sự nghiệp; 14 TCCSĐ doanh nghiệp. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của TCCSĐ là nền tảng của đảng, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động (CNVC-LĐ), trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị đề ra. Đến nay đã hoàn thành và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được đổi mới, đồng bộ theo hướng dân chủ, kỷ cương, sâu sát và hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực, phát huy được trách nhiệm của từng cấp ủy viên trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công. Công tác an ninh - quốc phòng được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc làm và thu nhập của người lao động đảm bảo, đời sống từng bước được cải thiện; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Kết quả: 98,8% cán bộ, đảng viên và trên 98,2% CCVC-LĐ được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết bằng nhiều hình thức; thành lập 5 TCCSĐ, chuyển giao 1 TCCSĐ, tiếp nhận 15 tổ chức đảng ở các huyện, thành phố về trực thuộc đảng bộ cơ sở; sáp nhập 4 TCCSĐ, giải thể 5 TCCSĐ, nâng cấp 15 chi bộ cơ sở để thành lập đảng bộ cơ sở; mở 18 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1.093 quần chúng ưu tú, 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 1.078 đảng viên tham gia, kết nạp 1.035 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 1.093 đảng viên dự bị, phát thẻ cho 1.029 đảng viên, tặng huy hiệu đảng cho 60 đảng viên; mở 12 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 826 học viên; mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho các đồng chí là cấp ủy, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Tổ chức giao ban, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 846 lượt cấp ủy, UBKT, báo cáo viên cơ sở; 91,6% TCCSĐ được đánh giá chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 16,7% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,46% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14,88% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy khối kiểm tra 152 lượt tổ chức đảng và 673 đảng viên, giám sát 131 lượt tổ chức đảng và 857 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 131 lượt tổ chức đảng và 230 đảng viên, giám sát 117 lượt tổ chức đảng và 287 đảng viên...; biểu dương và tặng Giấy khen cho 75 tập thể và 236 cá nhân, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 22 cá nhân.

Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi giao ban về công tác chuẩn bị Đại hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để đề ra các giải pháp quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng loại hình TCCSĐ.
Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, coi trọng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng đảng.
Tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của các đoàn thể theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn hoạt động của các đoàn thể với hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ.
Coi trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly- BN1347
Chiều 30/11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu Sở Y...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.