Thứ sáu, 14/06/2024, 09:02 [GMT+7]

Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu: Phát huy trọng trách “đi trước, mở đường”

Thứ ba, 01/08/2023 - 17:29'
(BLC) - Thực hiện phương châm "đi trước, mở đường - đi cùng, phát triển và đi sau, tổng kết", 19 năm qua đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu vượt qua nhiều khó khăn làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố... Nhờ vậy, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, làm đổi thay diện mạo đô thị thành phố Lai Châu ngày càng văn minh, hiện đại.

28

Với chức năng tham mưu cho Đảng về công tác tư tưởng lý luận, ngành Tuyên giáo phải “đi trước” trong cung cấp, định hướng thông tin, “đi cùng” trong cổ vũ, động viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị và “đi sau” trong tổng kết thực tiễn. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo kịp thời như: tham mưu Thành ủy ban hành các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII) của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy đảm bảo đảm kịp thời, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

13

Để nghị quyết đi vào cuộc sống góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng hệ thống tuyên giáo các cấp chú trọng triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài việc tổ chức chu đáo các hội nghị học tập, quán triệt trực tiếp, trực tuyến, Ban Tuyên giáo Thành ủy đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được các mục tiêu, nhiệm vụ để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện.

15

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức 14 đợt học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, kết quả đã tổ chức 2.033 hội nghị với 51.081 lượt người tham gia học tập; 227.251 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo để nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Cùng với sự sâu sát, linh hoạt trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên coi trọng và chủ động tham mưu với Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tuyên truyền sâu rộng và xuyên suốt. Các cấp ủy phân công báo cáo viên là đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên quán triệt.

Từ tháng 6/2021 - 5/2023, toàn thành phố đã tổ chức 1.305 hội nghị với 28.109 lượt người được học tập. Điểm mới trong tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổng hợp danh sách, thành tích của 3 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố cung cấp cho cấp ủy cơ sở, đội ngũ báo cáo viên thành phố, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền, nuôi dưỡng, nhân rộng trong toàn xã hội.

123

Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu hết sức coi trọng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố ban hành kế hoạch hoạt động hằng năm. Đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố chủ động trong cập nhật, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo tỉnh và thành phố.

Từ 20/8/2020 đến 20/5/2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã đăng tải 1.302 tin, bài, ảnh về hoạt động của thành phố Lai Châu; 41.809 lượt chia sẻ tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo Bác, các sự kiện của đất nước, của tỉnh và địa phương; cảnh giác đấu tranh phòng, chống những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

1234

Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tham mưu, định hướng các cơ quan làm công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các chương trình, dự án có liên quan đến lợi ích của người dân. Thực hiện phương châm “đi trước, đi cùng”, gần dân, bám sát địa bàn cơ sở, tích cực gặp gỡ, đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án để người dân hiểu và thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, trao trả mặt bằng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

21

Kết quả, đã giải quyết dứt điểm 02 dự án vướng mắc kéo dài: Tuyên truyền 15 hộ gia đình tại dự án Tuyến đường số 1, số 3 YAMAHA kéo dài từ năm 2018 đến nay nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; 4 hộ tại dự án hệ thống thoát nước thành phố (đường đi Đông Pao) kéo dài từ năm 2020 đến nhận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thành phố thực hiện dự án theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại các dự án Khu Lâm viên thành phố, hồ Thủy Sơn, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh; nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Tả Xin Chải đến ngã ba Duy Phong. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thoái thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được nông trường Tam Đường giao đất, cho mượn đất làm nhà ở trước 15/10/1993, đến nay đã có 296 hộ gia đình, cá nhân đến Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường thực hiện thoái thu với tổng số tiền là 8,3 tỷ đồng. Từ đó, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thành công các chủ trương, chính sách quan trọng mang tính đột phá của thành phố.

6666

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu sẽ chủ động trong học tập, nghiên cứu văn bản để làm tốt công tác tham mưu theo lĩnh vực được phụ trách; đổi mới phương pháp và nâng hiệu quả tuyên truyền xứng đáng là cơ quan tham mưu của Đảng bộ thành phố, là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân thành phố Lai Châu.

Bài, ảnh: Hương Ly - Đồ họa: Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần đầu ra bền vững cho mật ong Lai Châu
Khai thác lợi thế, tiềm năng sẵn có về tài nguyên rừng và diện tích cây mắc-ca, cây ăn quả lớn… những năm gần đây, nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực nhân rộng mô hình nuôi ong lấy mật. Tuy nhiên...
Đề cao trách nhiệm nêu gương
Từ phát động sâu rộng, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa đến từng cơ quan, đơn vị, bản, gia đình trên địa bàn xã Thèn Sin (huyện Tam Đường). Qua...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.