Thứ sáu, 29/05/2020, 10:31 [GMT+7]
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019)

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

Thứ sáu, 18/10/2019 - 15:03'
Lịch sử văn phòng cấp ủy gắn liền với sự ra đời và lãnh đạo của Đảng. Cách đây gần 90 năm, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc, trong đó có Văn phòng Trung ương, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của cả hệ thống văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến địa phương. Từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, trong kháng chiến cũng như thời hòa bình, được sự chăm lo xây dựng, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và thường trực cấp ủy, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trong tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, năng động, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm qua, đặc biệt là từ sau khi chia tách, thành lập tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống Văn phòng cấp ủy trong tỉnh đặc biệt coi trọng và không ngừng nỗ lực, tích cực đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy, bảo đảm yêu cầu: kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo.

Cán bộ Phòng hành chính - lưu trữ (Văn phòng tỉnh ủy) chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình làm việc hằng năm, tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức phục vụ tốt các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên họp Thường trực Tỉnh ủy và nhiều hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với quy chế làm việc mẫu, các quy định mới của Trung ương và thực tiễn của tỉnh; giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc hằng ngày của Tỉnh ủy ngày càng khoa học, chu đáo, hiệu quả hơn.

Nét mới trong công tác tham mưu của Văn phòng cấp ủy hiện nay là đã chủ động lựa chọn, tham mưu đề xuất nội dung để cấp ủy bàn và chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Chủ động đề xuất xây dựng chương trình công tác, phân công chịu trách nhiệm từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành; tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu sâu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương để tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; phối hợp cùng các Ban Đảng giúp cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy tổ chức thành công các kỳ Đại hội Đảng bộ, hội nghị sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực. Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên liên hệ, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, nắm tình hình, thu thập thông tin. Việc thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ngày càng tốt hơn.

Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, hoạt động của Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng có nhiều tiến bộ rõ nét trên các lĩnh vực công tác: hành chính - cơ yếu, tài chính, quản trị, công nghệ thông tin, lưu trữ tài liệu của Đảng. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy qua nhiều giai đoạn lịch sử từng bước được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng trưởng thành về mọi mặt, nhiều cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của tỉnh, các ngành, các huyện, thành phố.

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặt ra những yêu cầu mới rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Vì vậy, đòi hỏi công tác Văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ, lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ Văn phòng nắm sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng cấp ủy cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng cấp ủy nhằm đáp ứng tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tình hình mới, đáp ứng các tiêu chí: sâu sắc về mặt nội dung, giải quyết đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đúng với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời mang lại hiệu quả thực tế cao. Sự khác biệt của công tác tham mưu trong thời kỳ hội nhập so với trước đây là ở chỗ tính chuyên nghiệp của tham mưu cao hơn; trình độ chuyên môn của người hoạt động tham mưu đòi hỏi phải sâu sắc hơn; thông tin tham mưu phải nhanh, nhạy, kịp thời, đầy đủ hơn.

Cần chủ động và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy. Bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những nội dung quan trọng, những vấn đề phức tạp nảy sinh. Ðồng thời chủ động, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tham mưu cho cấp ủy tiến hành tổng kết thực tiễn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình công tác đề ra; tham mưu cải tiến mạnh mẽ việc tổ chức hội nghị, các buổi làm việc của cấp ủy theo hướng giảm hội họp, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Tiếp tục vươn lên làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu chuyên sâu cho cấp ủy ở tầm chủ trương, chính sách cũng như thẩm định nội dung các đề án, nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Ðây là khâu được coi là còn nhiều hạn chế trong tham mưu của Văn phòng cấp ủy hiện nay. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, tiến hành rà soát để nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin hiện có và có thêm những sản phẩm thông tin mới có chất lượng; đồng thời, phải nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chế độ thông tin báo cáo (kể cả định kỳ và đột xuất) của cấp ủy cấp dưới lên cấp ủy cấp trên cho phù hợp với tình hình mới...

Đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác Văn phòng cấp ủy, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, phục vụ cấp ủy và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Ðảng. Trọng tâm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác tham mưu, tổng hợp, gắn với đào tạo bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm gắn với phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể từng cá nhân. Đánh giá, xếp loại cán bộ phải thực chất, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức. Đề cao hơn nữa vai trò của chuyên viên theo dõi các lĩnh vực, địa bàn; nắm thông tin, tình hình một cách toàn diện, kịp thời đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh, những vấn đề quan trọng.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác Văn phòng cấp ủy trong giai đoạn hiện nay là hết sức nặng nề. Phát huy truyền thống 89 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đạt được, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp quyết tâm thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, giữ gìn và phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. qua đó, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, xây dựng quê hương Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Lê Đức Dục - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

COVID-19 là cuộc khủng hoảng thách thức nhất kể từ sau Thế chiến thứ II
Đại dịch COVID-19 đang trở thành một cuộc khủng hoảng thách thức nhất kể từ sau Thế chiến thứ II bởi nó đã đe dọa tới tất cả mọi người trên thế giới và có nguy cơ gây ra một cuộc suy thoái mà có...
Gian nan hành trình vượt khó
Bản Ngài Chồ (xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ) chưa tới 40 hộ, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của bản lên tới 70%. Dẫu chẳng còn hộ đói trong mỗi dịp giáp hạt, nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn quá cao khiến cho sự đói...
Trưởng bản Mùa A Ly làm theo lời Bác dạy
(BLC) - Với nhiều người dân biên giới huyện Phong Thổ, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày, đi vào cuộc sống của mỗi người. Ông Mùa A Ly (sinh năm 1971),...
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...