Thứ sáu, 25/09/2020, 07:13 [GMT+7]

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Thứ tư, 15/07/2020 - 15:34'
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sìn Hồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Đây là nền tảng để huyện tiếp tục đánh thức các tiềm năng, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đạt được những thành tựu đó, Sìn Hồ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

Thấm nhuần quan điểm của Bác về công tác cán bộ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, công tác tổ chức cán bộ luôn được huyện Sìn Hồ quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã kết nạp được 953 đảng viên mới, đạt 126,6% nghị quyết; phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên, sắp xếp lại bộ máy tổ chức một cách khoa học, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc. Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, phát huy năng lực của cán bộ trên cương vị, lĩnh vực mới.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Huyện ủy đã kiện toàn 4 Ủy viên Ban Thường vụ, 6 Ủy viên Ban Chấp hành và các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, bổ nhiệm lại 72 trưởng, phó phòng ban cấp huyện, 104 cán bộ cấp xã... Các cấp ủy Đảng cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên theo học các lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị và kiến thức chuyên môn. Sau học tập, các đồng chí được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức kỹ năng được lĩnh hội, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để cán bộ, đảng viên xác định đúng nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện nâng cao chất lượng quán triệt học tập, triển khại thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết luận, nghị quyết chuyên đề, đề án của Đảng bộ cấp trên. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thêm thấm nhuần chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nói và làm theo nghị quyết, nêu cao tinh thần gương mẫu, thu hút quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đã có 23/28 chỉ tiêu đạt và vượt cao so với nghị quyết Đại hội XVII đề ra.
Các cấp ủy đã cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ Sìn Hồ chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo và luôn sát sao trong quá trình điều hành. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của mỗi đồng chí ủy viên được giao phụ trách lĩnh vực mình quản lý. Các nghị quyết chuyên đề đã xác định đúng vấn đề cần tập trung thực hiện, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghị quyết được triển khai, quán triệt và bàn thảo giải pháp, xây dựng kế hoạch thực hiện tại các buổi sinh hoạt đảng, họp cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng.
Sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng được đổi mới, phát huy tinh thần dân chủ, các đảng viên bàn giải pháp thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sinh hoạt đảng đi vào nề nếp với nhiều cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy, đảm bảo dân chủ trong các buổi sinh hoạt không chỉ phát huy trí tuệ tập thể mà còn là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong quá trình lãnh, chỉ đạo điều hành, cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã kịp thời chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật trong đảng, đối tượng, phạm vi giám sát được mở rộng, chất lượng giám sát, kiểm tra được nâng cao; chỉ ra những mặt tích cực để phát huy, mặt hạn chế, yếu kém để khắc phục; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Kỷ cương của Đảng được giữ vững, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện vi phạm là giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng đảng, nâng cao niềm tin của quần chúng Nhân dân với Đảng.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét từ mỗi tổ chức cơ sở đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Phương thức lãnh chỉ đạo hoạt động được đổi mới sát dân, gần cơ sở, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được nâng cao. Học tập và làm theo Bác đã tiếp thêm sức mạnh để hệ thống chính trị huyện Sìn Hồ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có 75% tổ chức cơ sở Đảng. 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua đó, xây dựng huyện Sìn Hồ ngày càng phát triển.

Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xử lý rác thải: Câu chuyện chưa bao giờ hết “nóng”
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước là khoảng 16 triệu tấn/năm, ước tính mỗi năm tăng thêm 10%. 70% số rác thải này được xử lý bằng hình thức chôn lấp,...
Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp Lai Châu
Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...