Thứ sáu, 19/04/2024, 12:19 [GMT+7]

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Thứ hai, 15/02/2021 - 16:32'
Với chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, có vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song HĐND tỉnh Lai Châu đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ii

Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Năm 2020, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Năm 2020, các đại biểu HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 71 điểm với 4.118 lượt cử tri tham gia, có 208 lượt ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Đồng thời, những chủ trương, quyết sách mà HĐND tỉnh thông qua sớm được cử tri, Nhân dân nắm bắt, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ sở.

Năm 2020, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp (2 kỳ họp thường kỳ, 1 kỳ họp chuyên đề) và ban hành 42 nghị quyết. Các nghị quyết thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung các nghị quyết bám sát tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi, góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh tích cực đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND. Trong các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh còn chuẩn bị nội dung gợi ý thảo luận, việc làm này giúp cho buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ và tập trung đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chất lượng, đảm bảo đúng, đủ thời gian dự kiến. Sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan liên quan, đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho đại biểu HĐND và cử tri được biết.

Công tác giám sát, khảo sát được tiến hành khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với các tổ đại biểu và Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề có nhiều chuyển biến, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, cấp bách được cử tri và Nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 25 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, thi hành pháp luật… Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị không để tồn đọng kéo dài.

Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư được duy trì thường xuyên, trong năm Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý 49 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, với các nội dung chủ yếu liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng, việc tranh chấp nguồn nước sản xuất giữa các hộ gia đình, phương án đền bù khi thi công đường giao thông… Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng giải trình, làm rõ các nội dung công dân kiến nghị. Đồng thời, yêu cầu xem xét, giải quyết và trả lời công dân nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của công dân được tiếp thu và giải quyết hiệu quả trên thực tế.

Với sự đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh trong năm qua đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đảm bảo nội dung, chương trình dạy và học trong điều kiện dịch Covid-19, chất lượng giáo dục tiếp tục nâng lên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Kết quả đạt được là tiền đề, động lực để HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hoạt động, khắc phục những hạn chế, bất cập để xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh thăm mô hình phát triển cây chanh leo tại xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên).

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 và HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Một là, tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật.

Hai là, trong quý I/2021, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm sớm cụ thể hóa các chương trình trọng điểm được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra đó là các đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ba là, ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV; tổng kết, đánh giá quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và ban hành quy chế phối hợp cho nhiệm kỳ mới.

Bốn là, tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Năm là, triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...