Thứ năm, 18/07/2024, 18:11 [GMT+7]
Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh

Thúc đẩy phong trào thi đua cải cách hành chính

Thứ sáu, 29/09/2023 - 20:15'
Việc triển khai đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh hàng năm góp phần nâng cao trách nhiệm, thúc đẩy các đơn vị nỗ lực, chủ động tìm giải pháp để đẩy mạnh CCHC tại đơn vị. Qua đó, tạo thành phong trào thi đua, tác động tích cực đến công tác CCHC của tỉnh.

Trò chuyện với anh Nguyễn Xuân Hiến - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và CCHC (Sở Nội vụ), chúng tôi được biết, căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ - đơn vị được giao chủ trì đã phối hợp với các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xây dựng, hoàn thiện bộ câu hỏi điều tra theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số và phù hợp với từng nhóm đối tượng đánh giá. Từ ngày 20/2/2023 đến ngày 4/3/2023, Sở Nội vụ đã gửi phiếu điều tra đến từng đối tượng được điều tra thông qua địa chỉ Email cá nhân trên hệ thống phần mềm chấm điểm với tổng số 1.611 phiếu. Trên cơ sở kết quả phiếu điều tra, Sở Nội vụ tổng hợp điểm điều tra làm căn cứ đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị.
Theo kết quả công bố, các đơn vị có chỉ số cao gồm các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, thấp nhất là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Với các đơn vị đặc thù, dẫn đầu là Sở Ngoại vụ, đứng thứ hai là Văn phòng UBND tỉnh. Có 5/20 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2021 gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải.
Trong 7 tiêu chí đánh giá chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, có 3 tiêu chí có tỷ lệ % điểm tăng so với năm 2021 gồm: sáng kiến, giải pháp mới trong triển khai nhiệm vụ CCHC; công tác kiểm tra CCHC thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Cán bộ các sở, ngành tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Được biết, tiêu chí sáng kiến tăng do năm 2022 có sự thay đổi trong cách đánh giá so với năm 2021 (đánh giá cả các sáng kiến được cấp cơ sở công nhận, năm 2021 chỉ đánh giá đối với các sáng kiến được cấp tỉnh hoặc Trung ương công nhận). Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các tiêu chí đánh giá chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị giảm do thực hiện chế độ báo cáo một số lĩnh vực chưa nghiêm túc (còn gửi muộn, gửi không đầy đủ), chưa có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực CCHC, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC còn có những hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC của tỉnh như: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo…
Sở Công Thương là 1 trong 3 đơn vị có chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành tăng so với năm 2021 (tăng 5,71%); chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính đạt cao với 93,27%, anh Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ: Việc UBND tỉnh triển khai đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh hàng năm giúp chúng tôi nâng cao hơn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, tạo thành phong trào thi đua giữa các sở, ngành tỉnh và tạo hiệu ứng tích cực tác động tới CCHC của tỉnh. Để đạt được kết quả trên, Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện CCHC và gắn việc thực hiện của các phòng chuyên môn với kết quả bình xét thi đua hàng năm; chú trọng khuyến khích công chức thực hiện các cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh giao để triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành.
Trong 8 chỉ số thành phần đánh giá, cải cách thể chế là chỉ số thành phần có kết quả cao nhất của các sở, ban, ngành tỉnh. Trong 3 tiêu chí đánh giá cải cách thể chế, có 1/3 tiêu chí tỷ lệ % điểm tăng so với năm 2021 là tiêu chí tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị; 2/3 tiêu chí giảm gồm: rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật. Còn cải cách tài chính công là chỉ số thành phần có kết quả thấp nhất trong 8 chỉ số đánh giá của các sở, ngành. Các tiêu chí có tỷ lệ % điểm giảm do vẫn còn sai phạm trong thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; chưa thực hiện khắc phục triệt để những kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…
So với năm 2021, chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là chỉ số thành phần có nhiều tiêu chí đánh giá mới. Trong 3 tiêu chí đánh giá, tiêu chí có tỷ lệ điểm cao nhất là phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức; thấp nhất là phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước.
Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 cho thấy công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn duy trì theo hướng tích cực, mặc dù bộ tiêu chí ban hành năm 2022 có những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn so với bộ tiêu chí ban hành năm 2021. Điều này khẳng định các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại được chỉ ra trong năm 2021 và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác CCHC; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra trong kế hoạch CCHC năm của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, góp phần tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.
Để cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC năm 2023, các sở, ban, ngành tỉnh cần tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất và thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới về CCHC. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất gắn với đổi mới cơ chế, hình thức kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm…

Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh được đánh giá theo 8 chỉ số thành phần: công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đánh giá tác động của CCHC, với thang điểm đánh giá 100 (trong đó: đánh giá thông qua thẩm định kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị là 70 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội là 30 điểm). Trong tổng số 20 sở, ban, ngành tỉnh, có 5 đơn vị được đánh giá theo thang điểm của những đơn vị đặc thù (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh).

 

Thảo Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.