Thứ sáu, 07/05/2021, 13:22 [GMT+7]

Tăng cường triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ

Thứ sáu, 09/04/2021 - 18:01'
(BLC) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020;

- Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2021/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh - - Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Xây dựng, cụ thể hóa các nội dung công việc được quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng, đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức; gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh giải đáp thắc mắc về hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh giải đáp thắc mắc về hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: Hương Ly

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 2

- Hình thức thực hiện: Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh, Tỉnh đoàn Lai Châu; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 13/2021/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Hình thức thực hiện: Đăng tải nội dung Nghị định số 13/2021/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; quán triệt, phổ biến tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh...

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư Pháp; Văn phòng UBND tỉnh; Báo Lai Châu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thực hiện đối thoại với thanh niên

- Hình thức thực hiện: Hàng năm, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và tổ chức đối thoại với thanh niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn thanh niên, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hàng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức vào thời gian phù hợp và đảm bảo ít nhất 1 năm 1 lần.

4. Cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

a. Về phổ cập giáo dục 3

- Hình thức thực hiện: Tuyên truyền, thông tin về chính sách phổ cập giáo dục để vận động thanh niên chưa được phổ cập tích cực tham gia học tập, phổ cập giáo dục; Rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên; Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục cho thanh niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn Lai Châu; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b. Về hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí

- Hình thức thực hiện: Xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với xu thế, nhu cầu, sở thích của thanh niên và truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam; Lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao với các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên tham gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở văn hoá và gia đình

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c. Về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm

- Hình thức thực hiện: Cung cấp thông tin, xu hướng phát triển kỹ năng nghề, việc làm tương lai và thị trường lao động; Tổ chức các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm; Tổ chức các cuộc thi phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần

- Hình thức thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến và tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; Trang bị kiến thức, kỹ năng và cung cấp thông tin tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần và các bệnh xã hội khác; phòng, chống bạo lực 4 gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

e) Giải quyết các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần cho thanh niên

- Hình thức thực hiện: Theo dõi, rà soát, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của thanh niên bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, lồng ghép các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên phải kịp thời tìm hiểu, báo cáo nhanh chóng, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

g) Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu

 - Hình thức thực hiện: Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát triển thanh niên có năng khiếu, đặc biệt thanh niên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn thanh niên, UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được bảo đảm và lồng ghép trong kinh phí ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật Ngân sách nhà nước.

 Các tổ chức thanh niên được huy động các nguồn ủng hộ, tài trợ và đóng góp hợp pháp khác của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nội dung và thời gian đã đề ra; hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách thực hiện đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả đối thoại với thanh niên; việc thực hiện cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi về Sở Nội vụ (trước ngày 30/11 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh.

- Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nậm Nhùn: Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
(BLC) - Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3762/CĐ-XN của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương ngày 30/4/2021 kết luận: Hai mẫu bệnh phẩm được lấy từ 2 con bò của hộ gia đình ông La Văn Phin...
Cựu chiến binh Vàng Văn Pầu làm kinh tế
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Vàng Văn Pầu (SN 1965) hội viên Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) Bản Hon (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) làm kinh tế giỏi từ trang trại, vườn, ao, chuồng (VAC)....
Cảnh giác trước việc “lừa” bán tài liệu phòng cháy chữa cháy
Thời gian qua, một số đối tượng ngoại tỉnh mạo danh là cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an tỉnh gọi điện đến các cơ sở kinh doanh, trường học...