Chủ nhật, 23/02/2020, 12:23 [GMT+7]

Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ sáu, 24/01/2020 - 10:53'
(BLC) - Tỉnh Lai Châu đã trải qua 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 10/10 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết, trong đó có 17/35 chỉ tiêu cụ thể hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2020 vượt chỉ tiêu nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, 40% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp tăng trưởng khá cao, đặc biệt đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển thủy điện. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên rõ nét. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được xây dựng vững chắc. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Tam Đường. Ảnh: Phương Ly

Những thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo đà vững chắc hơn cho giai đoạn tiếp theo, là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt thực hiện sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Tỉnh ủy sớm ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thành lập các tiểu ban Văn kiện, tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ đại hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai cụ thể công tác chuẩn bị nội dung đại hội, kịp thời xây dựng và định hướng cho cơ sở xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố và cấp ủy cơ sở. Đến tháng 9/2019, 100% chi bộ, cấp ủy Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ trực thuộc tỉnh thành lập các tiểu ban, ban hành đề cương báo cáo chính trị và triển khai xây dựng dự thảo báo cáo chính trị.

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung đại hội nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thành phố để nắm tình hình chỉ đạo thực hiện mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020 và chuẩn bị đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở. Các huyện, thành phố đã cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng báo cáo chính trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công thì các cấp ủy phải chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và phương án nhân sự, do vậy công tác chuẩn bị đại hội cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, xác định đây là một dấu mốc quan trọng tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là dịp để sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ, chỉnh đốn đội ngũ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết định cho sự thành công của giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy các cấp từ khâu xây dựng văn kiện, phương án nhân sự cho đến việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp cần thực hiện song hành với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; không để công tác chuẩn bị đại hội ảnh hưởng đến hiệu quả các mặt công tác khác và ngược lại.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết nghị quyết đại hội, sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề, đề án của tỉnh, của huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) làm cơ sơ để xây dựng và hoàn thiện Báo cáo chính trị đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới phải bám sát quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của địa phương và có quyết tâm chính trị cao, nắm bắt thời cơ, khai thác hiệu quả nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, với mục tiêu hướng tới là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tham gia ý kiến cho các huyện, thành phố trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội; trong đó, tập trung vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, làm việc với từng xã, phường, thị trấn để định hướng cụ thể và duyệt kỹ lưỡng báo cáo chính trị của đảng bộ cơ sở, đảm bảo chất lượng, có tính phấn đấu cao, sát thực tiễn, yêu cầu phát triển của từng xã, phường, phù hợp với yêu cầu chung trong báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện, thành phố.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 4/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác nhân sự cần tiến hành từng khâu, từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy; thực hiện hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó, đức là gốc; nâng cao chất lượng cấp ủy gắn với đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc của địa phương, cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với những trường hợp không đủ điều kiện tái cử; kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác nhân sự.

Năm là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chỉ đạo xem xét thận trọng, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhân sự đại hội; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tự do, dân chủ để bôi nhọ, nói xấu, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị đại hội.

Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp là một nhiệm vụ rất quan trọng từ nay đến hết nhiệm kỳ, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, để thực hiện mục tiêu Lai Châu ngày càng phát triển bền vững, Nhân dân các dân tộc có cuộc sống ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

A Nù dám nghĩ, dám làm
(BLC) - Dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên Thào A Nù (26 tuổi ở bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) không ngại gian khó, vươn lên làm giàu chính đáng...
Sắc xuân Trường Sa
(ĐCSVN)- Khi đất trời vào xuân, cũng là lúc cây cối ở Trường Sa đua nhau trổ hoa khoe sắc. Ở Trường Sa bây giờ không chỉ có phong ba, bão táp, bàng vuông...mà có cả những loài hoa từ đất liền mang...
Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...