Thứ sáu, 24/01/2020, 03:00 [GMT+7]
Ngành Tuyên giáo Lai Châu

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu

Thứ năm, 01/08/2019 - 14:31'
Cách đây 89 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Trải qua 89 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn có sự đổi mới, sáng tạo, tiến hành các hoạt động công tác chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, từng thời kỳ. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 4/2/1952, Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay). Sau khi được thành lập, bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn tích cực, chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy vai trò công tác tư tưởng, công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng - văn hóa; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Trải qua 57 năm, ngành Tuyên giáo Lai Châu không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Hệ thống Ban Tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động tham mưu cấp ủy tiến hành làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên phát triển các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu ổn định và từng bước phát triển vững chắc. Đặc biệt, từ năm 2004 sau chia tách, thành lập tỉnh đến nay, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng Lai Châu ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (năm 2010), ra khỏi tình trạng kém phát triển (năm 2015) và đang quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020, tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Phấn khởi tự hào và phát huy truyền thống 89 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu quyết tâm: “Tiếp tục đổi mới - Tăng cường kỷ cương - Bám sát thực tiễn - Chủ động, sáng tạo - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời”. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo; trọng tâm là Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo hướng: Công tác tư tưởng phải gắn liền và phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự gắn bó với Nhân dân các dân tộc và thực tiễn tình hình của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới. Coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chia rẽ đoàn kết các dân tộc. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, với trọng tâm trước mắt tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; nhất là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nghiên cứu xây dựng các đề tài, hội thảo khoa học. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Quyết định số 1327-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo, lịch sử Đảng.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc giao phó.

 

 

Đặng Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...
Xứng danh người chiến sỹ Công an Nhân dân
(BLC) - Sở hữu một bản thành tích khá dày dặn khi tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ: 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhì, Ba; 3 lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Cục...
Cảnh giác bệnh hô hấp ở người già và trẻ nhỏ
Thời tiết như hiện nay cùng với ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dễ bị mắc các bệnh hô hấp như viêm phế quản cấp, viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Cần lưu ý, với người...