Thứ bảy, 20/07/2024, 10:37 [GMT+7]

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

Thứ hai, 10/06/2024 - 14:27'
Trong những năm qua, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Nghị quyết 847, Quân ủy Trung ương xác định các đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gồm: Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

v

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) thường xuyên đọc sách báo nâng cao kiến thức.

Ba là, tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị. Kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của Quân đội.    

Năm là, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết quốc tế, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

Việc thực hiện tốt 5 đặc trưng cơ bản trên, góp phần xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị tinh thần; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, không chỉ tạo tạo tiền đề vững chắc để xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cách mạng, tinh, gọn, mạnh, hiện đại mà còn góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kết quả hàng năm Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Lai Châu thành KVPT vững chắc; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các lực lượng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Để có được kết quả trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện một số giải pháp sau: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Động viên và phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các bộ chủ trì các cấp. Do đặc thù của quân đội là đề cao tính kỷ luật, cấp dưới phục tùng mệnh lệnh cấp trên, cho nên xây dựng môi trường văn hóa ở cần phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các bộ chủ trì các cấp, thực sự là tấm gương lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng, củng cố, làm mới khuôn viên văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ... Tạo sân sân chơi, môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết cán binh tốt đẹp, coi trọng ứng xử có văn hóa trong đơn vị.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội trong tình hình mời góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung giải pháp sau:

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương.

Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kiến thức, năng lực, trình độ trí tuệ, năng lực tổ chức thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác thời kỳ mới, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; mẫu mực về trí tuệ, bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác, lời nói, hành động, việc làm; tiên phong về ý chí quyết tâm, nghị lực, tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên trong học tập, công tác, là tấm gương sáng để lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” cho bộ đội noi theo. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ “có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Đây vừa là ý thức, nghĩa vụ, bổn phận, vừa là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ. 

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thường xuyên xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo sự thống nhất cao trên nền tảng tình đồng chí, đồng đội và sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ, thống nhất lợi ích, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và ngăn ngừa những lệch chuẩn giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.  Qua đó nhằm giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò các thiết chế văn hóa trong các đơn vị cơ sở, đặc biệt là việc tạo điều kiện để bộ đội tiếp thu báo chí, văn học lành mạnh, chính thống, chống biểu hiện hình thức, đối phó khi tiến hành công tác tư tưởng; thực hiện tốt cơ chế, chính sách; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

“Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là tên gọi trìu mến mà nhân dân dành cho Quân đội ta mà còn là danh hiệu quý báu của mỗi chiến sĩ cũng như của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung là cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói riêng; mang dấu ấn của giá trị văn hóa, qua đó góp phần xây dựng nhân cách, phẩm chất chính trị tốt đẹp cho người quân nhân cách mạng, xứng danh với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây cũng là những giá trị cốt lõi cần được khơi dậy, lan tỏa sâu rộng mọi mọi hoạt động quân sự, nhất là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần tiếp tục củng cố tình cảm, niềm tin, sự ghi nhận của nhân dân và lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

V.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.