Chủ nhật, 23/06/2024, 18:16 [GMT+7]

Lai Châu 110 năm lịch sử và phát triển, Đảng bộ Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ sáu, 17/05/2019 - 10:26'
VI- PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 110 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, 70 NĂM ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG LAI CHÂU CHÍNH TRỊ ỔN ĐỊNH, KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN, QUỐC PHÒNG-AN NINH VỮNG MẠNH

Trải qua 110 năm xây dựng và phát triển, 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Với những đổi thay to lớn gắn với lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam. Chặng đường 110 năm đã đi qua là sự nối tiếp và phát triển cao hơn so với tiến trình mấy nghìn năm xây dựng và phát triển của lịch sử miền đất Lai Châu. Hơn một thế kỷ với những dấu ấn đậm nét ghi đậm những chiến công, những thành tựu, những đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc Lai Châu với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ một phần biên cương của tổ quốc.

Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đồng tâm hiệp lực góp sức người, sức của đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn và phát triển, anh dũng chống áp bức bóc lột của thực dân phong kiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là Đảng bộ Lai Châu, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển. 

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển. 

Tuy hiện nay Lai Châu vẫn là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước, các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông khó khăn, khí hậu thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới điều kiện cho phát triển hết sức khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động chống phá chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc; tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ở một số địa phương cơ sở… nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu của Nhà nước tiếp tục quan tâm miền núi, vùng đồng bào dân tộc; sự chia sẻ, phối hợp của các tỉnh, thành phố; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có truyền thống đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đặc biệt những thành tựu sau 15 năm xây dựng và phát triển đã tạo thế và lực mới để Lai Châu tiếp tục vững bước đi lên.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trước mắt là đến năm 2020 “đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1- Triển khai xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2050. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; điều chỉnh, bổ sung các chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển các sản phẩm chủ lực có thương hiệu hàng hóa như: gạo chất lượng cao, chè chất lượng cao, cây ăn quả ôn đới, dược liệu quý, chăn nuôi trâu, bò, thủy sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng điểm mô hình xã, bản nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn; phấn đấu đến năm 2020 có 38 xã và 01 huyện (thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển công nghiệp ở những lĩnh vực có lợi thế, trọng tâm vào việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp có lợi thế.

Tăng cường quản lý hoạt động thương mại biên giới, phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, khai thác các tuyến, điểm du lịch, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; kịp thời di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại do thiên tai.

2- Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng liên kết đào tạo, trọng tâm đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác y tế và dân số trong tình hình mới; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đội ngũ bác sỹ là người địa phương; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế và các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách về dân số, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào toàn dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, nhất là vùng nông thôn. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, nguy cơ tái nghèo lớn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững.

3- Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn; tăng cường đảm bảo an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh tôn giáo; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 3 tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán; thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới; quản lý đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của pháp luật.

4- Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây đựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, phố biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm, dự báo tình hình tư tưởng, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở nông thôn, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản.

Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung đại hội ở các cấp, nhất là khâu chuẩn bị báo cáo chính trị và chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án phục vụ xây dựng báo cáo chính trị và các nghị quyết chuyên đề, đề án ban hành sau đại hội để kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, công tác cán bộ và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham những, lãng phí; phát huy vai trò của của cơ quan dân cử, MTTQ, báo chí và Nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân vận của các cơ quan nhà nước.

5- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương; tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. UBND các cấp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các chủ trương của cấp ủy, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của cấp ủy và HĐND. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện ngay tại cơ sở; ngăn ngừa khiếu kiện vượt cấp, kéo dài tạo thành điểm nóng tại cơ sở.

6- Tiếp tục phát huy dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống 110 năm xây dựng và phát triển, 70 năm xây dựng và trưởng thành, 15 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, tin tưởng, phấn đấu xây dựng thành công Lai Châu: chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.