Thứ năm, 09/07/2020, 05:29 [GMT+7]

Đảng bộ Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 18/05/2020 - 15:45'
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, đã thấm sâu vào mỗi con người và mọi lĩnh vực đời sống xã hội của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết, trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Đối với Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, xuyên suốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Trên tinh thần đó, cùng với việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị cho toàn khóa và hằng năm, Tỉnh ủy xác định phương châm lãnh đạo “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và hai nội dung đột phá cho giai đoạn 2016 - 2020: (1) Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc sát sao các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua, yêu nước.

Trong chuyến công tác vừa qua tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè), đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do gió lốc ở bản Cô Lô Hồ.      Ảnh: Thái Hà

Trong chuyến công tác vừa qua tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè), đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do gió lốc ở bản Cô Lô Hồ. Ảnh: Thái Hà

Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo sâu sát, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, bồi đắp thêm tình cảm sâu sắc với Bác Hồ kính yêu; xác định được việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh mà còn xây dựng văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng xây dựng, rà soát bổ sung kịp thời chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào chương trình sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; liên hệ nội dung học tập với tình hình thực tiễn của chi bộ, cơ quan, đơn vị, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân, lấy đó là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” Bác, các địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung đột phá đồng thời xác định những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm, những vấn đề đang đặt ra, việc bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong đó là tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Phân công các đồng chí cấp ủy Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự, hướng dẫn sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ sở, thông qua đó nắm chắc tình hình các địa phương, đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. Kịp thời khắc phục, hỗ trợ, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ; quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp để ổn định đời sống, sản xuất cho Nhân dân vùng tái định cư; xử lý các vụ việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, di cư tự do, vượt biên trái phép, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”,...
Sau 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét hơn, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân; nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả bước đầu được ghi nhận, có thể nhân rộng nhằm tạo sự lan toả trong phong trào học tập và làm theo Bác. Toàn tỉnh có 1.425 tập thể, 3.371 cá nhân được các cấp khen thưởng; 547 tập thể và 2.466 cá nhân được biểu dương, trong đó có 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh những năm qua. Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt trên 12,8%/năm; GRDP bình quân đầu người dự ước năm 2020 đạt 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tổ chức bộ máy nhanh chóng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên.
Những kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh 4 năm qua rất tự hào và trân trọng, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giá trị đó đã và đang thấm sâu vào từng trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ở Lai Châu để tiếp tục lan tỏa, tạo thành nhiều việc làm hay, hành động đẹp trong xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Lai Châu phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Để xứng đáng với tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào và cán bộ Lai Châu, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt tại tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo của các tập thể và từng cá nhân theo kế hoạch đã xây dựng. Đẩy mạnh tuyên truyền và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác.

Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở Phong Thổ
(BLC) - Sau nhiều tháng bị dập tắt, đến ngày 26/6/2020 dịch tả lợn Châu Phi đã tái xuất hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đề...
Chăm ngoan, học giỏi
Nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp - đó là thành tích đáng tự hào của cô trò nhỏ Nguyễn Phương Duyên (học sinh lớp 4A1, Trường...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...