Thứ hai, 13/07/2020, 05:53 [GMT+7]

Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chủ nhật, 21/04/2019 - 17:26'
(BLC) - Diện mạo nông thôn miền núi từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản; đời sống của Nhân dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu... Đó là những kết quả nổi bật mà Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đem lại trên địa bàn tỉnh ta.

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới. Toàn tỉnh có 8 huyện, thành phố; 108 xã, phường, thị trấn; 1.140 thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó, có 4 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 8 phường, thị trấn thuộc khu vực I; 38 xã, thị trấn thuộc khu vực II, 62 xã thuộc khu vực III; 696 thôn bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2018, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chương trình về giảm nghèo, trên cơ sở đó, các huyện, thành phố cũng ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đối tượng thụ hưởng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện dưới nhiều hình thức, nhiều thứ tiếng... giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) được hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Lai Châu. Ảnh: Ngọc Duy

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) được hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Lai Châu. Ảnh: Ngọc Duy

Trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện, bên cạnh thành lập hệ thống bộ máy điều hành các giai đoạn 2012 - 2015, 2016 - 2020, việc áp dụng cơ chế đặc thù được UBND tỉnh Lai Châu triển khai theo đúng quy định. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa  công tác giảm nghèo. Qua đó, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút,  động viên sự tham gia của các tầng lớp dân cư trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Bên cạnh các nguồn vốn từ các chương trình, dự án do Trung ương cấp, nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nguồn vốn tài trợ quốc tế, ngân sách địa phương hàng năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Trong đó, giai đoạn 2012-2018, đã huy động được 31.568,3 triệu đồng.

Thông qua các chính sách: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực dân tộc thiểu số, miền núi; hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... Giai đoạn 2012 - 2015, đã có 6 huyện nghèo, 75 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư, hỗ trợ xây dựng 640 công trình (đường giao thông, thủy lợi, trường lớp học, lưới điện…); hỗ trợ giao khoán chăm sóc, bảo vệ 165.995ha rừng; hỗ trợ nhân rộng 9 mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn các huyện nghèo; mở 33 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 1.440 lượt cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo... Giai đoạn 2016 - 2018, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư mới 267 công trình, duy tu bảo dưỡng 316 công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, trường lớp học thuộc các huyện nghèo, hỗ trợ khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng cho 118.598 hộ; hỗ trợ khai hoang tạo nương rẫy cố định gần 200 hộ; hỗ trợ trên 450 dự án phát triển sản xuất…Qua đó, từng bước giải quyết nhu cầu của người dân; tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Giai đoạn 2012 - 2015, toàn tỉnh giảm 13.600 hộ nghèo, 1.801 hộ cận nghèo; giai đoạn 2016 - 2018, giảm 11.899 hộ nghèo…

Chỉ tính riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng. Số hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2018 là 24.195 hộ, chiếm 24,98% tổng số hộ trên địa bàn (so với đầu năm 2018 giảm 4,85%; bình quân các huyện nghèo giảm 5,55%). Đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,67 tiêu chí/xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017.

Là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trở thành nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể huyện Nậm Nhùn.

Theo đồng chí Hà Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngay từ đầu năm, huyện Nậm Nhùn đã ban hành kế hoach giảm nghèo, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn... Nhờ đó, chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn huyện có gần 500 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra (5,5%/năm). Người nghèo được hỗ trợ cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng trong phát triển kinh tế. Các nhu cầu thiết yếu: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt) được đáp ứng. Người nghèo cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và chủ động vươn lên thoát nghèo...

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta còn tồn tại một thực trạng đó là hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch đề ra nhưng kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh còn cao. Nhiều hộ thoát nghèo lại rơi vào hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, các dân tộc. Nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế (mới đáp ứng được gần 50% kế hoạch giao)... Do đó, thời gian tới, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao hơn, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp về nhận thức, thể chế, chính sách, công tác tổ chức thực hiện và nguồn lực. Điển hình như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực đầu tư cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao như; Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ; các dân tộc đặc biệt khó khăn như Mảng, Cống, La Hủ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá để người nghèo tiếp cận và tham gia; hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, áp dụng công nghệ cao, quảng bá, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Hạnh Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở Phong Thổ
(BLC) - Sau nhiều tháng bị dập tắt, đến ngày 26/6/2020 dịch tả lợn Châu Phi đã tái xuất hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đề...
Chăm ngoan, học giỏi
Nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp - đó là thành tích đáng tự hào của cô trò nhỏ Nguyễn Phương Duyên (học sinh lớp 4A1, Trường...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...